SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE WŁOSKIEGO STOWARZYSZENIA STOMATOLOGÓW W CELU PRZECIWDZIAŁANIA ZAKAŻENIU SARS–COV-2

Rekomendacje postępowania

w celu zminimalizowania

ryzyka transmisji SARS CoV-2.


Nieuniknione rozprzestrzenianie się zakażenia wirusem SARS CoV-2 na terytorium kraju wymaga od wszystkich lekarzy dentystów podejmowania środków ostrożności mających na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia zarówno pacjentów odwiedzających nasze gabinety jak również naszych współpracowników.
W celu zminimalizowania ryzyka możliwej transmisji wirusa podczas udzielania opieki stomatologicznej AIO proponuje wszystkim lekarzom dentystom następujący dekalog postępowania, z prośbą o jego rygorystyczne przestrzeganie w celu ochrony zdrowia pacjentów, nas samych i naszych współpracowników:
1) Przed przyjęciem pacjenta w placówce należy przeprowadzić wywiad telefoniczny, aby ustalić, czy pacjent ma całkowity brak objawów potencjalnie związanych z zakażeniem koronawirusem SARSCoV-2, takich jak kaszel, zapalenie spojówek, gorączka (nawet umiarkowana!), kichanie, zapalenie błony śluzowej nosa, biegunka itp., oraz aby uzyskać informacje o ewentualnych podróży pacjenta lub jego kontaktów z osobami, które przebywały na obszarach o największej infekcji (patrz kwestionariusz). W przypadku pozytywnej odpowiedzi na te pytania, możemy ewentualnie rozważyć, mając na uwadze problem zdrowotny danego pacjenta i jego potencjalne konsekwencje, przyjęcie pacjenta.
W sytuacji, gdy pacjent pojawi się w placówce bez wcześniejszego umówienia, pracownicy recepcji będą musieli zadać mute same pytania, zanim umożliwią mu dostęp do pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
 
2) Należy unikać większej liczby pacjentów w poczekalni. Należy bezwzględnie zachowywać zalecaną odległość co najmniej 1,5 metra pomiędzy poszczególnymi osobami. Osoba towarzysząca zostaje na zewnątrz Przychodni.
 
3) Zanim pacjent wejdzie do pomieszczenia, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne, personel powinien zapewnić mu opakowanie jednorazowego użytku, do którego pacjent włoży rzeczy osobiste (torebki, telefony, itp.), które ma przy sobie, a po zakończeniu wizyty pacjent zabierze te przedmioty ze sobą bez wyjmowania ich z przekazanego mu opakowania. Zaleca się przeprowadzanie wszelkich operacji księgowych, zanim pacjent zostanie poproszony o umieszczenie swoich przedmiotów osobistych w jednorazowym opakowaniu. Przed wejściem do gabinetu należy poprosić pacjenta o dokładne umycie rąk odpowiednim środkiem dezynfekującym przez co najmniej 20 sekund.
 
4) Należy postępować w taki sposób, aby pacjenci nie dotykali niczego w placówce, w tym klamek, powierzchni, przedmiotów itp. Czynnościami w recepcji (płatności, planowanie wizyt, itp.) musi zajmować się personel wyposażony w środki ochrony indywidualnej. Rękawiczki należy zmieniać przed przystąpieniem do obsługi kolejnego pacjenta.
 
5) Cały personel placówki musi zawsze nosić środki ochrony indywidualnej (para rękawiczek, włókninowe nakrycie głowy, okulary ochronne, odpowiednia maska, przyłbica ochronna). Przed założeniem jednorazowych rękawiczek należy dokładnie umyć ręce przez co najmniej 20 sekund specjalnymi mydłami oraz płynami na bazie alkoholu. Tam, gdzie pozwala na to lokalna sytuacja epidemiologiczna, przy braku odmiennych przepisów prawa, można stosować zwykłe maski chirurgiczne wraz z okularami ochronnymi lub osłoną twarzy.
 
6) Pomiędzy wizytami pacjentów należy często i przez odpowiednio długi czas wietrzyć poczekalnię oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia.
 
7) Po każdym pacjencie należy dokładnie czyścić wszystkie powierzchnie gabinetuśrodkami wodno-alkoholowymi (70% alkohol etylowy) lub na bazie chloru (0,1% roztwory podchlorynu sodu), domestos, ze szczególnym uwzględnieniem unitu stomatologicznego i wszystkich powierzchni, z którymi pacjent miał styczność (krzesła, blaty w  recepcji, itp.).
 
8) Należy poinstruować cały personel, jak we właściwy sposób zakłada się, zdejmuje i usuwa zużyte środki ochrony indywidualnej. Po użyciu, wszystkie jednorazowe środki ochrony osobistej muszą być usunięte jako potencjalnie zakażone odpady specjalne.
 
9) Aby ograniczyć obciążenie bakteryjne/wirusowe, należy płukać jamę ustną pacjenta 1% roztworem nadtlenku wodoru przez 30 sekund lub 0,2-0,3% roztworem chlorheksydyny. Zdecydowanie zaleca się stosowanie podwójnego ssaka.
 
10) Z poczekalni należy usunąć wszystkie potencjalne źródła zanieczyszczenia (zabawki, stoliki, gazety, książki, broszury itp.).
 
 
Zwracamy uwagę, że na chwilę obecną, tj. niedzielę 8 marca 2020 r., nie ma we Włoszech żadnej regulacji prawnej, która nakazywałaby zawieszenie działalności prywatnych placówek stomatologicznych na terytorium kraju. Ostrożnie selekcjonujmy tych pacjentów, których możemy leczyć (świadczenia o niższym ryzyku zakaźnym), z ogólnym zaleceniem, aby przełożyć leczenie nie mające charakteru pilnego, unikając, na ile to możliwe, udzielania świadczeń pacjentom szczególnie narażonym na zagrożenie z uwagi na ich ogólny stan zdrowia lub podeszły wiek.
 
Skrupulatnie stosujmy proponowane reguły postępowania, aby utrzymać najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa niezbędnego dla naszych pacjentów i współpracowników.Przekład na język polski:
Marek Szewczyński, NIL