Stanowiska ORL

Stanowisko nr 6/III/2013

Stanowisko nr 6/III/2013
Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 8 listopada 2013 roku


Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie w całości popiera stanowisko Prezydium ORL z dnia 11 października 2013 r., dosage recipe capsule uważając je w pełni za uzasadnione.
Okręgowa Rada Lekarska wyraża zaniepokojenie sytuacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie i docenia działania lekarzy zmierzające do jej poprawy.

 

 

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie

dr n. med. Małgorzata Klimza
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie

lek. Mariusz Malicki

Stanowisko nr 5/III/2012

Stanowisko nr 5/III/2012
Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 29 czerwca 2012 roku


w sprawie: powstrzymania się od podpisywania umów z NFZ na wystawianie recept na leki refundowane


Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie w pełni popiera Apel nr 5/12//VI Naczelnej rady Lekarskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. zwraca się do wszystkich lekarzy o zachowanie solidarnej postawy wobec protestu w sprawie proponowanych przez NFZ umów na wypisywanie recept na leki refundowane.
Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie stoi niezmiennie na stanowisku, healing że podpisanie umowy w niezmienionym kształcie jest niekorzystne i niesie za sobą niebezpieczeństwo ponoszenia przez lekarzy i lekarzy dentystów wysokich kar finansowych rażąco niewspółmiernych do charakteru i wagi potencjalnych uchybień.
Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie dziękuje Koleżankom i Kolegom, remedy którzy zastosowali się do zaleceń Samorządu Lekarskiego i nie podpisali umów z NFZ na wystawianie recept na leki refundowane.
W przypadku braku wprowadzenia postulowanych przez środowisko lekarskie zmian zapisów dotyczących recept refundowanych, Okręgowa Rada Lekarska rekomenduje wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, niezależnie od miejsca i formy wykonywania przez nich zawodu, o wystawianie od 1 lipca 2012 r. recept bez adnotacji o refundacji.

 

 

 

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie

dr n. med. Małgorzata Klimza
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie

lek. Mariusz Malicki