Reklama
Reklama

Porady prawne

Miasto Częstochowa podjęło działania zmierzające do powołania osób do stwierdzania zgonu i wystawienia karty zgonu.

Pismo Zastępcy Prezydenta Maista Częstochowy

 

Pragnę poinformować, że miasto Częstochowa podjęło działania zmierzające do powołania osób do stwierdzania zgonu i wystawienia karty zgonu. Zgodnie z tymi działaniami na koordynatora zadania wyznaczono Stację Pogotowia Ratunkowego. Podmiotem uprawnionym do zgłaszania potrzeby przyjazdu lekarza do w/w czynności jest Policja.
Powołani lekarze będą stwierdzać zgon i wystawiać karty zgonu w następujących przypadkach gdy:
1)nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
2)nie można ustalić lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie,
3)osobą zmarłą jest osoba bezdomna, nieubezpieczona,  o nieustalonych danych personalnych,
4)osobą zmarłą jest osoba nie będąca mieszkańcem Częstochowy,
5)zgon osób, o których mowa powyżej nastąpił w granicach administracyjnych miasta.
W Stacji Pogotowia udostępniono telefon z możliwością nagrywania rozmów, pod którym będą przyjmowane zgłoszenia.
Powyższe procedury obowiązują od 30 listopada 2017 roku.

 

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY
42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13
tel. (+48 34) 370-73--36, (+48 34) 370-73-35
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   
http://www.czestochowa.pl

Co w RODO piszczy?

Co w RODO piszczy?
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Z tym dniem wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, będą zobowiązane do jego stosowania. Dotyczy to także lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe i podmioty lecznicze. Dopiero w dniu 5 kwietnia br. wpłynął do Sejmu RP, rządowy projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, której celem jest uszczegółowienie przepisów RODO i tam gdzie dopuszcza to regulacja unijna, szczególna regulacja krajowa.

Więcej…

Lekarze prowadzący praktyki lekarskie

W związku ze stwierdzonymi przez organy zewnętrzne licznymi przypadkami braku aktualności danych w rejestrze podmiotów działalności leczniczej, sale OIL Częstochowa, advice przypomina, iż zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.):

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 25 ww. ustawy, kierownik podmiotu leczniczego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych;  przekazuje organowi prowadzącemu rejestr ? Okręgowej Izbie Lekarskiej, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

ORZECZNICTWO LEKARSKIE

ORZECZNICTWO LEKARSKIE
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wykonywanie zawodu lekarza polega m.in. na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, ambulance potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia,

Więcej…

Odpłatność za świadczenia zdrowotne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Kwestia dopuszczalności pobierania opłat od pacjentów przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej za świadczenia zdrowotne budzi kontrowersje od wielu lat. Przeciwnicy takiej możliwości, click poza argumentami ideologicznymi, view powołują się przede wszystkim na art. 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który stanowi m.in., iż każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zwolennicy dopuszczalności pobierania opłat od pacjentów przez sp zoz-y podnoszą, że powołany przepis Konstytucji stanowi dalej, iż warunki i zakres udzielania świadczeń ma określać ustawa, a więc istnieją formalno-prawne podstawy do uregulowania tej kwestii w drodze ustawowej, bez konieczności zmiany Konstytucji. Ponadto według zwolenników, utrzymywanie w dalszym ciągu sytuacji, w której potencjał leczniczy publicznych podmiotów leczniczych nie jest w pełni wykorzystywany, nie służy ani pacjentom, ani sp zoz-om, a w konsekwencji pogłębia niewydolność systemu opieki zdrowotnej. Dotychczasowy stan skutkuje jedynie koniecznością tworzenia rozwiązań zastępczych, nie zawsze bezpiecznych zarówno od strony formalnej, jak i medycznej. Zwolennicy formalnego uregulowania dopuszczalności pobierania opłat od pacjentów przez sp zoz-y, zyskali w ostatnim czasie jeszcze jeden bardzo istotny argument, wynikający z obowiązywania ustawy o działalności leczniczej i stanowiska Ministerstwa Zdrowia.

Więcej…