Reklama

Rzecznik Praw Lekarza

Porady prawne

Lekarze prowadzący praktyki lekarskie

W związku ze stwierdzonymi przez organy zewnętrzne licznymi przypadkami braku aktualności danych w rejestrze podmiotów działalności leczniczej, sale OIL Częstochowa, advice przypomina, iż zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.):

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 25 ww. ustawy, kierownik podmiotu leczniczego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych;  przekazuje organowi prowadzącemu rejestr ? Okręgowej Izbie Lekarskiej, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

ORZECZNICTWO LEKARSKIE

ORZECZNICTWO LEKARSKIE
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wykonywanie zawodu lekarza polega m.in. na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, ambulance potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia,

Więcej…

Odpłatność za świadczenia zdrowotne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Kwestia dopuszczalności pobierania opłat od pacjentów przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej za świadczenia zdrowotne budzi kontrowersje od wielu lat. Przeciwnicy takiej możliwości, click poza argumentami ideologicznymi, view powołują się przede wszystkim na art. 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który stanowi m.in., iż każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zwolennicy dopuszczalności pobierania opłat od pacjentów przez sp zoz-y podnoszą, że powołany przepis Konstytucji stanowi dalej, iż warunki i zakres udzielania świadczeń ma określać ustawa, a więc istnieją formalno-prawne podstawy do uregulowania tej kwestii w drodze ustawowej, bez konieczności zmiany Konstytucji. Ponadto według zwolenników, utrzymywanie w dalszym ciągu sytuacji, w której potencjał leczniczy publicznych podmiotów leczniczych nie jest w pełni wykorzystywany, nie służy ani pacjentom, ani sp zoz-om, a w konsekwencji pogłębia niewydolność systemu opieki zdrowotnej. Dotychczasowy stan skutkuje jedynie koniecznością tworzenia rozwiązań zastępczych, nie zawsze bezpiecznych zarówno od strony formalnej, jak i medycznej. Zwolennicy formalnego uregulowania dopuszczalności pobierania opłat od pacjentów przez sp zoz-y, zyskali w ostatnim czasie jeszcze jeden bardzo istotny argument, wynikający z obowiązywania ustawy o działalności leczniczej i stanowiska Ministerstwa Zdrowia.

Więcej…

Wymóg prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej

Wymóg prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej wynika z treści art. 50 ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 657) o systemie informacji w ochronie zdrowia (przepis ten zmienia przepsi art. 24 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta). Zgodnie z treścią art. 58 ustawy o SIM art. 50 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

Więcej…

Informacja w sprawie recept...

Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie informuje, physician że w dniu 23 grudnia 2011 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazało się rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.
Równocześnie ukazało się wspólne oświadczenie Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ wyjaśniające zapis  ?uzasadnione względy medyczne?zawarty w tzw. ?ustawie refundacyjnej?.

Więcej…