Nabór lekarzy do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach poszukuje do składu lekarzy specjalistów lub lekarzy posiadających specjalizację, co najmniej I stopnia, w następujących dziedzinach medycyny:

  • psychiatrii,
  • psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • otolaryngologii,
  • okulistyki,
  • chorób wewnętrznych,

oraz

  • chorób płuc lub alergologii,
  • neurologii

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2021 r. poz. 857) członków wojewódzkiego zespołu powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek przewodniczącego wojewódzkiego zespołu. Powołanie następuje zarządzeniem wojewody tj. aktem normatywnym.

MIEJSCE REALIZACJI ZADAŃ:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a (od poniedziałku do piątku - w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie z lekarzem).

ZAKRES REALIZOWANYCH ZADAŃ:

Podstawowym zadaniem lekarza - członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest:

  • wstępna weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej, o której mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w zakresie jej kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia, w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 5,
  • określenie specjalności przewodniczącego składu orzekającego odpowiedniej do choroby zasadniczej dziecka lub osoby zainteresowanej,
  • udział w posiedzeniach składów orzekających zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia - w trakcie posiedzenia składu orzekającego,
  • wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  • udzielanie konsultacji specjalistycznych w zakresie swojej specjalności na wniosek lekarza - przewodniczącego innego składu orzekającego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  • prawo wykonywania zawodu lekarza,
  • specjalizacja, co najmniej pierwszego stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  • odbycie dwudniowego szkolenia organizowanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (ewentualnie przedłożenie ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych),

DOKUMENTY WYMAGANE:

  • CV,
  • dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim,
  • dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza przyznany przez okręgową radę lekarską,
  • dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji, co najmniej pierwszego stopnia lub tytułu specjalisty przez lekarza

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Miejsce składania dokumentów (za pośrednictwem poczty lub osobiście):

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a z dopiskiem „Nabór członków Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim".

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 207 78 14 / 32 207 78 73