Prawo Wykonywania Zawodu

Formalności związane z wydaniem prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty można załatwić w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie .
Jednostkę odpowiedzialną jest Komisja ds. Prawa Wykonywania Zawodu.

Przewodniczącą Komisji jest dr n. med. Małgorzata Klimza.

Lekarz, lekarz dentysta ubiegający się o prawo wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego powinien złożyć Wniosek W-2 wraz z wyszczególnionymi załącznikami oraz ankietą "ocena stażu podyplomowego" i dwoma zdjęciami.

Lekarz, lekarz dentysta ubiegający się o prawo wykonywania zawodu z związku z wymianą dokumentu powinien złożyć Wniosek W-5 oraz załączyć dokumenty wyszczególnione na wniosku.

Lekarz, lekarz dentysta ubiegający się ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty powinien  złożyć następujące dokumenty:

1.Wniosek W-1
2.Odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty, ewentualnie zaświadczenie wystawione przez polską szkołę wyższą o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza albo lekarza dentysty, określające numer dyplomu, który zostanie wydany, średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów, podpisane przez dziekana wydziału oraz opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni.
3.Orzeczenie o stanie zdrowia ( druk do pobrania ze strony internetowej Izby)
4.Zdjęcie legitymacyjne.

Przeniesienie lekarza na obszar innej okręgowej izby lekarskiej:

Lekarz, lekarz dentysta posiadający nowe prawo wykonywania zawodu ubiegający się o przeniesienie i wpisanie na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie powinien złożyć Wniosek W-3 wraz z załącznikami wyszczególnionymi na wniosku.

Lekarz, lekarz dentysta,  który wykonywał zawód za  granicą, a zamierza podjąć wykonywanie zawodu na terenie RP powinien zgłosić się do właściwej terytorialnie izby oraz złożyć następujące dokumenty:

1.Prawo wykonywania zawodu
2.Świadectwo pracy bądź zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w charakterze lekarza za granicą (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)
3.Zaświadczenie o niekaralności zawodowej w kraju gdzie ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie gdzie ostatnio lekarz wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

   Wniosek W2 - WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE

 

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30