Składki

SKŁADKI  CZŁONKOWSKIE
Opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem ustawowym i wynika  z Ustawy o Izbach Lekarskich.
Informacji dotyczących składek, udziela pracownik rejestru składek członkowskich: tel:  34 368 18 88 wew. 140, 145 Dział księgowości  

                           

zgodnie z Uchwałą Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 05 września 2014 r.
zmienionej Uchwałą Nr 38/22/IX NRL z dnia 21 października 2022r.
Uchwałą Nr 60/22/IX NRL z dnia 16 grudnia 2022 r.

OIL w Częstochowie informuje, od 1 stycznia 2023 roku zmienia się wysokość składki członkowskiej:
    120 zł – podstawowa kwota składek obowiązująca lekarza i lekarza dentystę.
    60 zł – kwota składek obowiązująca lekarzy (stażystów) i lekarzy dentystów (stażystów) posiadających prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu.


W uzasadnionych przypadkach ORL w Częstochowie może zwolnić lekarza z obowiązku opłacania składki w wysokości połowy jej podstawowego wymiaru lub w całości. Zwolnienie następuje na z góry określony czas.
Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem, osobiście lub za pośrednictwem pracodawcy.
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:
    -Ukończył 70 lat.
    -Został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.
    -Złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych – zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów.
Lekarz korzystający ze zwolnienia opłacania składki ma obowiązek niezwłocznie powiadomić ORL w Częstochowie o osiąganiu przychodów oraz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód.
Lekarz, który przed dniem 1 stycznia 2015 roku miał ustaloną miesięczną wysokość składki na 10 zł opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki – czyli do ukończenia 70 roku życia
Podstawy prawne:

Uchwała Nr 38/22/IX NRL
z dnia 21 października 2022r.
Uchwała Nr 60/22/IX NRL
z dnia 16 grudnia 2022r.
Obwieszczenie Prezesa NRL
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały nr 27/14/VII NRL
z dnia 5 września 2014r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej.
 

 

Obowiązek opłacania składki członkowskiej przez lekarza i lekarz stażystę powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz stażysta:
1.    został wpisany na listę członków OIL
2.    był zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej na czas określony  
3.    złożył oświadczenie okręgowej radzie lekarskiej o podjęciu wykonywania zawodu

Lekarze korzystający ze zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej na podstawie przepisów dotychczasowych (do 2008 r.)  pozostają zwolnieni z tego obowiązku do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki członkowskiej tj. w związku z podjęciem wykonywania zawodu lekarza.
Zgłaszanie zmian dotyczących wysokości składki
Zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy niezwłocznie zgłaszać w izbie lekarskiej.
1.    Data przejścia na emeryturę lub rentę - należy dostarczyć kserokopię decyzji ZUS,
2.    Data rozpoczęcia bezpłatnego urlopu wychowawczego,
3.    Zaświadczenie o rejestracji w Urzędzie Pracy,
4.    Data i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia pracy,
5.    Oświadczenie lekarzy emerytów i rencistów o zaprzestaniu wykonywaniu zawodu (zmiana w rodzaju prawa wykonywania zawodu na lekarz nie wykonujący zawodu),
6.    Data wyrejestrowania praktyki indywidualnej.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 - art. 6 ust. 1 w związku z art. 8 pkt. 3 i art. 39 ust. 1 pkt. 11) lekarze wyjeżdżający za granicę, którzy nie zrzekli się w Rzeczpospolitej Polskiej prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, a tym samym nadal pozostają członkami Okręgowej  Izby Lekarskiej w Częstochowie, są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej na rzecz Izby zgodnie z  Uchwałą nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej.
Należne składki należy wpłacać:


Nr rachunku bankowego:
mBank  S.A. 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001

lub w kasie OIL od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 do 15.00.

 

Załączniki:

 Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów.

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31