Regulamin Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

Regulamin Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

§1
Komisję Bioetyczną Okręgowej Izby Lekarskiej  zwanej dalej „Komisją” powołuje Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie w drodze uchwały na czas kadencji – 3 lata w liczbie od 11 do 15 członków. Członkowie Komisji pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowej Komisji.

§2
Członkami Komisji mogą być lekarze specjaliści oraz po jednym przedstawicielu innego zawodu w szczególności: duchowny,  filozof, prawnik, farmaceuta, pielęgniarka. Każdy członek Komisji powinien posiadać co najmniej 10-letni staż pracy w zawodzie.

§3
Okręgowa Rada Lekarska może odwołać członka Komisji przed upływem kadencji na jego wniosek lub gdy nie uczestniczy w pracach Komisji a w przypadku zmniejszenia się składu, powołać nowego członka na okres do upływu kadencji.

§4
Na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji, Komisja wybiera ze swojego składu, zastępcę przewodniczącego nie będącego lekarzem, oraz sekretarza Komisji i skarbnika..

§5
1. Przewodniczący Komisji kieruje jej działalnością a w szczególności:
1/ organizuje pracę Komisji
2/ przewodniczy posiedzeniom Komisji
3/ przygotowuje projekt rocznego planu wydatków Komisji i czuwa nad prawidłową
    jego realizacją
4/  reprezentuje Komisję wobec Okręgowej Rady Lekarskiej i jej Prezydium
5/ składa sprawozdanie z działalności Komisji Okręgowej Radzie Lekarskiej oraz
    roczne i kadencyjne Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy
6/ podpisuje korespondencję i dokumenty Komisji

2. W czasie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.
3. Do obowiązków Sekretarza Komisji należy w szczególności:
    1/ przygotowanie posiedzeń Komisji
    2/ gromadzenie niezbędnej dokumentacji
    3/ prowadzenie  korespondencji i dokumentacji Komisji
    4/ zabezpieczenie dokumentacji eksperymentu medycznego przed dostępem do niej
    osób innych niż członkowie Komisji i powołani eksperci.                                                        

§6
Komisja wszczyna postępowanie na wniosek osoby lub podmiotu zamierzającego przeprowadzenie eksperymentu medycznego. Wniosek powinien zawierać pełną dokumentację eksperymentu zgodnie z treścią § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11.V.1999 r (Dz.U. Nr 47 poz.480). W przypadku gdy dokumentacja jest niekompletna, Komisja zwraca wniosek w celu jego uzupełnienia.

§7
Przewodniczący Komisji po zapoznaniu się z dokumentacją eksperymentu wyznacza członków Komisji do przygotowania projektu opinii. Tak przygotowany projekt opinii przekazuje się wszystkim członkom Komisji i wyznacza termin posiedzenia. Podmiot składający wniosek uczestniczy w posiedzeniu na którym omawiany jest projekt opinii w celu:
1.prezentacji projektu
2.udzielenia wyjaśnień.

§8
Komisja podejmuje uchwałę wyrażającą opinię zwykłą większością głosów  w drodze tajnego glosowania przy udziale w głosowaniu ponad połowy składu Komisji w tym przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej dwóch członków nie będących lekarzami. W głosowaniu mogą być oddane  głosy za przyjęciem albo odrzuceniem opinii Uchwałę podpisują wszyscy członkowie biorący udział w jej podjęciu.
Wyrażona przez Komisję Bioetyczną opinia może zawierać uzupełniające warunki dopuszczające przeprowadzenie opiniowanego projektu.

§9
Postępowanie w sprawie wyrażenia opinii jest poufne. Komisja zapewnia przechowywanie dokumentacji eksperymentu medycznego w warunkach uniemożliwiających dostęp do niej osób innych niż członkowie Komisji i powołani  eksperci.

§10
Przewodniczący Komisji Bioetycznej przekazuje bezzwłocznie uchwałę wyrażającą opinię podmiotowi zamierzającemu przeprowadzić eksperyment medyczny i kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej, w którym ma być ten eksperyment przeprowadzony a w przypadku opinii eksperymentu wieloośrodkowego – również Komisjom Bioetycznym właściwym dla tych ośrodków.

§11
Od uchwał Komisji przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Bioetycznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wyrażającej opinię. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Komisji .Odwołanie może wnosić podmiot zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny, kierownik SP ZOZ, w którym eksperyment ma być przeprowadzony i Komisja Biotyczna uczestnicząca w wieloośrodkowym eksperymencie medycznym.

§12
Stałe opłaty wnoszone przez podmiot zamierzający   przeprowadzić  eksperyment medyczny ustalone uchwałą z dnia 18.06.2002 r. Komisji Biotycznej, przeznaczone są na finansowanie działalności Komisji.
Zgodnie z treścią  w/w uchwały ustala się :
1.Zryczłtowaną kwotę 250 PLN dla każdego członka Komisji uczestniczącego w posiedzeniu, a dla przewodniczącego Komisji 300 PLN.
2.Należność dla osób przygotowujących opinię wynosi 650 PLN za każdy projekt.
3.Za obsługę administracyjną 250 PLN.

§13
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia powołania Komisji Bioetycznej.

Aneks nr 1 - Do Regulaminu Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.
W obowiązującym Regulaminie wprowadza się następujące zmiany:
1 . w § 1 po słowach „w liczbie” dodaje się zdanie w treści „od 11 do 15 członków”.
2. w § 3 zwrot „ w pracach Komisji i w przypadku „ zastępuje się zdaniem „w pracach Komisji a w przypadku”
3. w § 6 Regulaminu po zdaniu „wniosek powinien zawierać pełną dokumentację  eksperymentu „ dodaje się wyraz „zgodnie z treścią § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn.11.V.1999 r. (Dz.U. Nr 47 poz.480).
4. w § 8 zwrot za przyjęciem, odrzuceniem opinii lub odroczeniem zastępuje się zdaniem” za przyjęciem albo odrzuceniem opinii”.
5. § 10 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
Przewodniczący Komisji Bioetycznej przekazuje bezzwłocznie uchwałę wyrażającą opinię podmiotowi zamierzającemu przeprowadzić eksperyment medyczny i kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej, w którym ma być ten eksperyment przeprowadzony a w przypadku opinii eksperymentu wieloośrodkowego – również komisjom bioetycznym właściwym dla tych ośrodków.
6. w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30