Zadania Okręgowej Komisji Wyborczej

Organizuje i przeprowadza wybory ,ogłasza ich wyniki oraz przeprowadza procedurę odwoływania organu lub członka organu

Członków komisji wyborczych wybiera, na okres kadencji, okręgowy zjazd lekarzy w liczbie ustalonej przez ten zjazd, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

Członkiem komisji wyborczej nie może być członek sądu lekarskiego.