Zadania Prezydium ORL

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej stanowią Prezes oraz wybrani przez Radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie Prezydium. Co najmniej jeden z wiceprezesów jest lekarzem dentystą. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej działa w imieniu ORL w sprawach określonych jej uchwałą. Posiedzenia Prezydium ORL odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu. Posiedzeniom przewodniczy Prezes ORL lub wyznaczony przez niego wiceprezes. Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.