Wytyczne GIS niewystarczające

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja w piśmie skierowanym do Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa podkreślił, że wytyczne GIS z dnia 23 marca 2020 r. nie różnią się znacznie od poprzednich, a przedstawiony punkt o wykonywaniu testów u osób w stanie zagrożenia życia lub które są hospitalizowane z powodu ciężkiej infekcji górnych dróg oddechowych jest całkowicie niewystraczający.
Według sygnałów docierających do Naczelnej Izby Lekarskiej od lekarzy z całej Polski, Sanepid nakazuje nie wykonywać testów u pacjentów pełnoobjawowych w kierunku koronawirusa, mimo wykluczenia innych przyczyn ich stanu zdrowia. Samorząd lekarski poddaje w wątpliwość takie wytyczne od osób, które w przeciwieństwie do lekarzy, nie mają kompetencji, aby oceniać konieczność lub brak konieczności wykonywania u naszych pacjentów testów na SARS-CoV-2.
W piśmie podkreślono, że pełnoobjawowy pacjent, odsyłany bez wykonania testu na SARS-Cov-2 – bo nie pozwala na to Sanepid – nie jest obejmowany kwarantanną i może szerzyć zakażenie w lokalnej populacji.
WHO traktuje Polskę, podobnie jak Włochy i Hiszpanię, jako kraj lokalnej transmisji. Obecne rekomendacje ECDC oraz konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych prof. dr hab. n. med. Andrzej Horbana i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiaka (z 15.03.2020 r.) wskazują jednoznacznie na konieczność wykonywania testów u wszystkich pacjentów z objawami, a dane o przebywaniu za granicą lub o kontakcie z chorym na koronawirusa nie mają w takiej chwili znaczenia.
Prezes NRL domaga się odpowiedzi dlaczego GIS wydaje rekomendacje tak odmienne od rekomendacji i stanowisk międzynarodowych, tym samym oceniając tego typu postępowanie, jako prowadzące do nasilenia rozprzestrzeniania się epidemii w Polsce.
Zaapelował również o natychmiastowe zmiany w zakresie przeprowadzania diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2, w celu zwiększenia ochrony Polaków przed szerzeniem się epidemii i losem, jaki spotkał obywateli Włoch.Z wyrazami szcunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

Bezpłatna telefoniczna pomoc wsparcia psychologicznego

Bezpłatna telefoniczna pomoc wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemicznego

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

www.ptpp.pl - zakładka bezpłatna pomoc

Komunikat

jeśli jesteście świadkami lub macie informacje o wszelkich przejawach agresji, insynuacjach, fejkniusach, opiniach uderzających w lekarzy i ich dobre imię, a także utrudnieniach, na jakie trafiają lekarze w obecnej sytuacji epidemicznej, prosimy abyście przesyłali je na adres

 

e-mail: rpl_skargi(at)hipokrates.org


Walczmy z agresją, nienawiścią, hejtem i fejkami.

Powstrzymajmy tę falę zła.

Solidaryzujmy i wspierajmy się nawzajem!

Komunikat

Komunikat dot. lekarzy, którzy ukończyli szkolenie specjalizacyjne, złożyli wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji wiosennej 2020

W związku z opublikowanymi w dniu 16 marca 2020 r. nowelizacjami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie:

    świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
    świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
    świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
    standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

informujemy, że w zależności od treści poszczególnych rozporządzeń:

    lekarz, który zdał do dnia 13 marca włącznie jedynie część pisemną PES, a egzamin w części ustnej został odwołany z powodu sytuacji epidemiologicznej, traktowany jest w myśl wskazanych rozporządzeń jak lekarz specjalista w terminie do dnia wskazanego jako termin części  ustnej PES przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w przedłużonej sesji wiosennej 2020;
    lekarz, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego oraz wystąpił do dyrektora CEM z wnioskiem o przystąpienie do PES w wiosennej sesji 2020, która została przedłużona (termin egzaminu pisemnego i ustnego został odwołany),  utrzymuje status lekarza w trakcie specjalizacji do dnia wskazanego jako termin pierwszej z części PES przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w przedłużonej sesji wiosennej 2020.

Prosimy o monitorowanie na bieżąco publikowanych rozporządzeń w tym zakresie oraz informacji dot. egzaminów na stronie Centrum Egzaminów Medycznych.źródło - Ministerstwo Zdrowia

Szpitale przekształcane na szpitale zakaźne

Lista szpitali wytypowanych do przekształcenia na szpitale zakaźne:
    Śląski OW NFZ
        Megrez sp. Z o.o. w Tychach, ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy
        Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, Racibórz

Więcej…

Komunikat NFZ - dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

 15-03-2020 - Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. Dotyczy to przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień. W każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, a szczególnie w razie podjęcia decyzji o zawieszeniu udzielania świadczeń należy ocenić i wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów i prawdopodobieństwo jego pogorszenia.

 

link do pełnego komunikatu: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawie-zasad-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej,7646.html

 

Przypominamy, że w dniu 14 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które umożliwia w okresie przejściowym zachowanie dotychczasowego poziomu przychodów świadczeniodawców dzięki utrzymaniu porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szczegóły w komunikacie:

 

link do pełnego komunikatu: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7642.html

Ogólne Warunki Umów - finansowanie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA dnia 14 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

 

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/prawo/4481-ogolne-warunki-umow-finansowanie

 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE WŁOSKIEGO STOWARZYSZENIA STOMATOLOGÓW W CELU PRZECIWDZIAŁANIA ZAKAŻENIU SARS–COV-2

Rekomendacje postępowania

w celu zminimalizowania

ryzyka transmisji SARS CoV-2.


Nieuniknione rozprzestrzenianie się zakażenia wirusem SARS CoV-2 na terytorium kraju wymaga od wszystkich lekarzy dentystów podejmowania środków ostrożności mających na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia zarówno pacjentów odwiedzających nasze gabinety jak również naszych współpracowników.
W celu zminimalizowania ryzyka możliwej transmisji wirusa podczas udzielania opieki stomatologicznej AIO proponuje wszystkim lekarzom dentystom następujący dekalog postępowania, z prośbą o jego rygorystyczne przestrzeganie w celu ochrony zdrowia pacjentów, nas samych i naszych współpracowników:
1) Przed przyjęciem pacjenta w placówce należy przeprowadzić wywiad telefoniczny, aby ustalić, czy pacjent ma całkowity brak objawów potencjalnie związanych z zakażeniem koronawirusem SARSCoV-2, takich jak kaszel, zapalenie spojówek, gorączka (nawet umiarkowana!), kichanie, zapalenie błony śluzowej nosa, biegunka itp., oraz aby uzyskać informacje o ewentualnych podróży pacjenta lub jego kontaktów z osobami, które przebywały na obszarach o największej infekcji (patrz kwestionariusz). W przypadku pozytywnej odpowiedzi na te pytania, możemy ewentualnie rozważyć, mając na uwadze problem zdrowotny danego pacjenta i jego potencjalne konsekwencje, przyjęcie pacjenta.
W sytuacji, gdy pacjent pojawi się w placówce bez wcześniejszego umówienia, pracownicy recepcji będą musieli zadać mute same pytania, zanim umożliwią mu dostęp do pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
 
2) Należy unikać większej liczby pacjentów w poczekalni. Należy bezwzględnie zachowywać zalecaną odległość co najmniej 1,5 metra pomiędzy poszczególnymi osobami. Osoba towarzysząca zostaje na zewnątrz Przychodni.
 
3) Zanim pacjent wejdzie do pomieszczenia, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne, personel powinien zapewnić mu opakowanie jednorazowego użytku, do którego pacjent włoży rzeczy osobiste (torebki, telefony, itp.), które ma przy sobie, a po zakończeniu wizyty pacjent zabierze te przedmioty ze sobą bez wyjmowania ich z przekazanego mu opakowania. Zaleca się przeprowadzanie wszelkich operacji księgowych, zanim pacjent zostanie poproszony o umieszczenie swoich przedmiotów osobistych w jednorazowym opakowaniu. Przed wejściem do gabinetu należy poprosić pacjenta o dokładne umycie rąk odpowiednim środkiem dezynfekującym przez co najmniej 20 sekund.
 
4) Należy postępować w taki sposób, aby pacjenci nie dotykali niczego w placówce, w tym klamek, powierzchni, przedmiotów itp. Czynnościami w recepcji (płatności, planowanie wizyt, itp.) musi zajmować się personel wyposażony w środki ochrony indywidualnej. Rękawiczki należy zmieniać przed przystąpieniem do obsługi kolejnego pacjenta.
 
5) Cały personel placówki musi zawsze nosić środki ochrony indywidualnej (para rękawiczek, włókninowe nakrycie głowy, okulary ochronne, odpowiednia maska, przyłbica ochronna). Przed założeniem jednorazowych rękawiczek należy dokładnie umyć ręce przez co najmniej 20 sekund specjalnymi mydłami oraz płynami na bazie alkoholu. Tam, gdzie pozwala na to lokalna sytuacja epidemiologiczna, przy braku odmiennych przepisów prawa, można stosować zwykłe maski chirurgiczne wraz z okularami ochronnymi lub osłoną twarzy.
 
6) Pomiędzy wizytami pacjentów należy często i przez odpowiednio długi czas wietrzyć poczekalnię oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia.
 
7) Po każdym pacjencie należy dokładnie czyścić wszystkie powierzchnie gabinetuśrodkami wodno-alkoholowymi (70% alkohol etylowy) lub na bazie chloru (0,1% roztwory podchlorynu sodu), domestos, ze szczególnym uwzględnieniem unitu stomatologicznego i wszystkich powierzchni, z którymi pacjent miał styczność (krzesła, blaty w  recepcji, itp.).
 
8) Należy poinstruować cały personel, jak we właściwy sposób zakłada się, zdejmuje i usuwa zużyte środki ochrony indywidualnej. Po użyciu, wszystkie jednorazowe środki ochrony osobistej muszą być usunięte jako potencjalnie zakażone odpady specjalne.
 
9) Aby ograniczyć obciążenie bakteryjne/wirusowe, należy płukać jamę ustną pacjenta 1% roztworem nadtlenku wodoru przez 30 sekund lub 0,2-0,3% roztworem chlorheksydyny. Zdecydowanie zaleca się stosowanie podwójnego ssaka.
 
10) Z poczekalni należy usunąć wszystkie potencjalne źródła zanieczyszczenia (zabawki, stoliki, gazety, książki, broszury itp.).
 
 
Zwracamy uwagę, że na chwilę obecną, tj. niedzielę 8 marca 2020 r., nie ma we Włoszech żadnej regulacji prawnej, która nakazywałaby zawieszenie działalności prywatnych placówek stomatologicznych na terytorium kraju. Ostrożnie selekcjonujmy tych pacjentów, których możemy leczyć (świadczenia o niższym ryzyku zakaźnym), z ogólnym zaleceniem, aby przełożyć leczenie nie mające charakteru pilnego, unikając, na ile to możliwe, udzielania świadczeń pacjentom szczególnie narażonym na zagrożenie z uwagi na ich ogólny stan zdrowia lub podeszły wiek.
 
Skrupulatnie stosujmy proponowane reguły postępowania, aby utrzymać najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa niezbędnego dla naszych pacjentów i współpracowników.Przekład na język polski:
Marek Szewczyński, NIL