Uchwały ORL IV kadencja

Uchwały: 10.01.2014

 

1/IV/2014 10-01-2014 liczebność i skład  Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  Ustalenie liczebności Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
2/IV/2014 10-01-2014 Mariusz Malicki  Wybór Wiceprezesa ORL 
3/IV/2014 10-01-2014 Urszula Kołodzińska  Wybór Wiceprezesa  ds. Stomatologii ORL 
4/IV/2014 10-01-2014 Małgorzata Klimza  Wybór Sekretarza ORL
5/IV/2014 10-01-2014 Romuald Górniak  Wybór Z-cy Sekretarza  ORL 
6/IV/2014 10-01-2014 Grzegorz Zieliński  Wybór Skarbnika ORL
7/IV/2014 10-01-2014 Kapustecka Anna  Wybór członka Prezydium ORL 
8/IV/2014 10-01-2014 Jakubiec-Bartnik Beata  Wybór członka Prezydium ORL 
9/IV/2014 10-01-2014 Danuta Sobkiewicz  Przew. Komisji ds. rejestracji praktyk lekarskich
10/IV/2014 10-01-2014 Anna Kapustecka  Przew. Komisji ds. Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza i Rejetru 
11/IV/2014 10-01-2014 Małgorzata Klimza  Przew. Komisji ds.kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów 
12/IV/2014 10-01-2014 Lesław Rudziński  Przew. Komisji ds. sportu, ask rekreacji i turystyki
13/IV/2014 10-01-2014 Krzysztof Muskalski  Przew. Komisji ds. współpracy z zagranicą 
14/IV/2014 10-01-2014 Jolanta Zybura  Przew. Komisji ds. konkursów
15/IV/2014 10-01-2014 Jacek Rozpędek  Przew. Komisji ds. kultury
16/IV/2014 10-01-2014 Paweł Zejler  Przew. Komisji ds. kontaktów z samorządami i płatnikiem świadczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń 
17/IV/2014 10-01-2014 Beata Jakubiec-Bartnik  Przew. Komisji bytowej
18/IV/2014 10-01-2014 Urszula Kołodzińska  Przew. Komisji stomatologicznej 
19/IV/2014 10-01-2014 Sławomir Strzelczyk  Przew. Komisji legislacyjnej 
20/IV/2014 10-01-2014 Mariusz Malicki  Przew.  Zespołu ds. marketingu i ubezpieczeń lekarzy 
21/IV/2014 10-01-2014 Krzysztof Szmaciarski  Przew. Komisji ds. etyki 
22/IV/2014 10-01-2014 Joanna Lemańska-Tkaczyńska  Powołanie Zespołu  ds. młodych lekarzy i wybór jej przewodniczącego 
23/IV/2014 10-01-2014 Romuald Górniak  Przew. Komisji finansowej 
24/IV/2014 10-01-2014 Sławomir Strzelczyk  Wybór Mediatora ORL
25/IV/2014 10-01-2014   Upoważnienie Prezydium do składania oświadczeń w zakresie praw i obow.
26/IV/2014 10-01-2014   Dysponowanie środkami finansowymi
27/IV/2014 10-01-2014 Liczebność Komisji i Zespołów  Ustaelenie liczebności  komisji Okręgowej Rady Lekarskiej 
28/IV/2014 10-01-2014 Zmiana terminu posiedzenia ORL z 7 marca na 28 lutego  2014  terminy posiedzenia ORL 
29/IV/2014 10-01-2014 Powołanie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu  Powołanie Komitetu Organizacyjnego XVII OZL
30/IV/2014 10-01-2014 Mariusz Malicki  Desygnowanie członka ORL do Rady Społecznej Pogotowia
Ratunkowego w Częstochowie 

 

Uchwały: 28.02.2014

 

31/IV/2014 28-02-2014 Przyjęcie sprawozdania Skarbnika  Sprawozdanie Skarbnika ORL za 2013 r. 
32/IV/2014 28-02-2014 Przyjęcie bilansu, cialis r-ku zysków i strat oraz sprawozdania Sprawozdanie budżetowe za 2013 r. 
33/IV/2014 28-02-2014 Przyjęcie preliminarza budżetowego  Preliminarz budżetowy na 2014 r. 
34/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji ds. etyki skład Komisji ds  etyki
35/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji finansowej   skład Komisji finansowej
36/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji ds. PWZ Lekarza i Rejestru  skład Komisji ds.Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza i Rejestru 
37/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji ds. konkursów  skład Komisji ds. konkursów
38/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji stomatologicznej  skład Komisji stomatologicznej 
39/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu komisji ds. sportu, remedy rekreacji i turystyki  skład Komisji ds. sportu, rekreacji i turystyki  
40/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji  legislacyjnej  skład Komisji legislacyjnej
41/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji ds. kształcenia podyplomowego Lekarzy   skład Komisji ds. kształcenia podyplomowego Lekarzy
42/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji ds. współpracy z zagranicą    skład Komisji ds. współpracy z zagranicą  
43/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie Komisji ds. rejestracji praktyk lekarskich   skład Komisji  ds. rejestracji praktyk lekarskich  
44/IV/2014 28-02-2014 zatwierdzenie składu komisji ds. kultury skład Komisji ds. kultury
45/IV/2014 28-02-2014 zatwierdzenie składu Komisji bytowej skład Komisji bytowej
46/IV/2014 28-02-2014 zatwierdzenie składu Zespołu ds. młodych lekarzy  skład Zespołu ds. młodych lekarzy 
47/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji ds. kontaktów  z samorządami i płatnikiem świadczeń zdrowotnych  skład Komisji ds.  kontaktów  z samorządami i płatnikiem świadczeń zdrowotnych 

 

 

Uchwały: 11-04-2014

 

48/IV/2014 11-04-2014  Strzelczyk Sławomir - powołanie na Rzecznika Praw Lekarzy  Ustanowienie  Rzecznika Praw Lekarzy OIL w Częstochowie 
49/IV/2014 11-04-2014  desygnowanie przedstawicieli ORL  w Częstochowie Wytypowanie przedstawicieli ORL do działalności w komisjach NRL
    do prac w komisjach Naczelnej Rady Lekarskiej   

 

 

Uchwały: 18-06-2014

 

50/IV/2014 18-06-2014 w sprawie podpisania umowy o świadczenie usług w zakresie    umowa z APR
     public relations  

 

 

Uchwały: 12-09-2014

 

51/IV/2014 12-09-2014 Owczarek Izabela  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
52/IV/2014 12-09-2014 Jabłońska Paula  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
53/IV/2014 12-09-2014 Kaczor Łukasz skierowanie na staż podyplomowy lekarza
54/IV/2014 12-09-2014 Kapica Piotr skierowanie na staż podyplomowy lekarza
55/IV/2014 12-09-2014 Krajka Marta  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
56/IV/2014 12-09-2014 Kubat Dawid  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
57/IV/2014 12-09-2014 Kulawiak Natasza  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
58/IV/2014 12-09-2014 Kwapisz Agnieszka  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
59/IV/2014 12-09-2014 Pilecki Kamil skierowanie na staż podyplomowy lekarza
60/IV/2014 12-09-2014 Wojaczek Krzysztof  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
61/IV/2014 12-09-2014 Wróblewski Michał  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
62/IV/2014 12-09-2014 Zawierucha Agata  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
63/IV/2014 12-09-2014 Śpiewak Izabela  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
64/IV/2014 12-09-2014 Szczęsna Pamela  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
65/IV/2014 12-09-2014 Dmuchacz Daria  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
66/IV/2014 12-09-2014 Gęsiarz Paulina  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
67/IV/2014 12-09-2014 "MARKU" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
68/IV/2014 12-09-2014 "SPHINX" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
69/IV/2014 12-09-2014 Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu I półrocze 2014 Budżet za okres od I-VI/2014
70/IV/2014 12-09-2014 Konkurs na stanowisko kierownika SPZOZ w Konopiskach konkurs SPZOZ w Konopiskach 
71/IV/2014 12-09-2014 Zmieniająca wpis do rejestru SPL wyłącznie w PPL Zezwolenie na specjalistyczną praktykę lekarską 
72/IV/2014 12-09-2014 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 94
73/IV/2014 12-09-2014 Wykreślenie z rejestru SPL  Wpis do rejestru praktyk lekarskich 
74/IV/2014 12-09-2014 Jabłoński Zbigniew - Duplikat PWZ Wydanie duplikatu PWZ
75/IV/2014 12-09-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska - wydanie zezwolenia  Rejestr praktyk lekarskich "99"  
76/IV/2014 12-09-2014 Upoważnienie do zawarcia umowy z MZ na przekazanie
środków finansowych na 2013 r. 
Ministerstwo Zdrowia 
77/IV/2014 12-09-2014 Rajczyk-Pignoli Patrycja  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas określony 
78//IV/2014 12-09-2014 Polskie Towarzystwo Pediatryczne  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

 

 

Uchwały: 07-11-2014

 

79/IV/2014 07-11-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska - wpis do rejestru nr 98
80/IV/2014 07-11-2014 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 94
81/IV/2014 07-11-2014 Wykreślenie specjalistycznej praktyki lekarskiej z rejestru wpis do rejestru praktyk lekarskich 
82/IV/2014 07-11-2014 IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 93
83/IV/2014 07-11-2014 Piekarska Marta  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
84/IV/2014 07-11-2014 Gardas Iwona  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
85/IV/2014 07-11-2014 Nowak Adriana  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
86/IV/2014 07-11-2014 Krawczyk Bartosz Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
87/IV/2014 07-11-2014 Gajewski Janusz  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
88/IV/2014 07-11-2014 Adamkiewicz Mateusz  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
89/IV/2014 07-11-2014 Kurzelowski Radosław Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
90/IV/2014 07-11-2014 Zieliński Robert  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
91/IV/2014 07-11-2014 Nowak Adriana  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas określony 
92/IV/2014 07-11-2014 Jeziorowska Małgorzata  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas określony 
93/IV/2014 07-11-2014 Ślęzak Aleksander Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
94/IV/2014 07-11-2014 Fundacja "Ratujmy Życie Dzieciom w Częstochowie" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
95/IV/2014 07-11-2014 PZM Marku S.J. z siedzibą w Częstochowie  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
96/IV/2014 07-11-2014 Zatwierdzenie wykazu reprezentantów ORL rekomendowanych
na przedstawicieli NRL w państwowych komisjach egazminacyjnych 
wykaz specjalistów do komisji 2014-2018
97/IV/2014 07-11-2014 Konkurs na stanowisko kierownika SPZOZ w Konopiskach konkurs SPZOZ w Konopiskach 

 

 

Uchwały: 12-12-2014

 

98/IV/2014 12-12-2014 Zmieniająca wpis do rejestru SPL wyłącznie w PPL Zezwolenie na specjalistyczną praktykę lekarską 
99/IV/2014 12-12-2014 Janik Katarzyna  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
100/IV/2014 12-12-2014 Lewandowska-Skocz Paulina  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
101/IV/2014 12-12-2014 IT MEDICAL  Bielsko-Biała  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
102/IV/2014 12-12-2014 Korekta preliminarza budżetu na 2014 r.  Przyjęcie korekty w poszczególnych pozycjach budżetu w 2014 r. 
103/IV/2014 12-12-2014 Ślęzak Aleksandra  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas określony 
104/IV/2014 12-12-2014 Zieliński Robert  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas określony 
105/IV/2014 12-12-2014 Kurski Marian  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas nieokreślony 
106/IV/2014 12-12-2014 Mańka Barbara  Ustalenie kwoty składki dla emeryta "10" zł miesięcznie 
107/IV/2014 12-12-2014 Kasprzyk Elżbieta  Ustalenie kwoty składki dla emeryta "10" zł miesięcznie 
108/IV/2014 12-12-2014 Kaczmarska Anna  Ustalenie kwoty składki dla emeryta "10" zł miesięcznie 
109/IV/2014 12-12-2014 Ustalenie terminów posiedzeń Okręgowej Rady
Lekarskiej w Częstochowie na 2015 r. 
 
110/IV/2014 12-12-2014 Zwołanie XVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Częstochowie   
111/IV/2014 12-12-2014 Powołanie Komitetu Organizacyjnego XVIII OZL  
112/IV/2014 12-12-2014 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 94
113/IV/2014 12-12-2014 Rezerwacja środków na roszczenie z Ministerstywa Zdrowia  roszczenie z MZ z tytułu nieprzekazania dotacji 

 

 

Uchwały: 20-02-2015

 

114/IV/2015 20-02-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska - wpis do rejestru nr 98
115/IV/2015 20-02-2015 Zmieniająca wpis do rejestru SPL wyłącznie w PPL Zezwolenie na specjalistyczną praktykę lekarską 
116/IV/2015 20-02-2015 Wykreślenie z rejestru SPL  Wpis do rejestru praktyk lekarskich 
117/IV/2015 20-02-2015 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 94
118/IV/2015 20-02-2015 SPL wyłącznie w miejscu wezwania    nr 96
119/IV/2015 20-02-2015 Łyczkowska Katarzyna  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
120/IV/2015 20-02-2015 IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 93
121/IV/2015 20-02-2015 Grzegorczyk Dawid  Skierowanie na staż podyplomowy 
122/IV/2015 20-02-2015 Jeziorowska-Jędryka Inez  Skierowanie na staż podyplomowy 
123/IV/2015 20-02-2015 Towarzystwo Internistów Polskich  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
124/IV/2015 20-02-2015 Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
125/IV/2015 20-02-2015 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego "MARKU" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
126/IV/2015 20-02-2015 ECO DENTAL PARTNERS sp. z o.o.  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
127/IV/2015 20-02-2015 Przyjęcie sprawozdania Skarbnika ORL  
128/IV/2015 20-02-2015 Przyjęcie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.   
129/IV/2015 20-02-2015 Przyjęcie preliminarza budżetu 2015 r.  Preliminarz 2015 r. 
130/IV/2015 20-02-2015 Rezerwacja środków finansowych na budowę nowego systemu Centralnego Rejestru Lekarzy  Zabezpieczenie środków na aplikację Centralnego Rejestru Lekarzy 
131/IV/2015 20-02-2015 Wytypowanie przedstawicieli OIL do Nagrody im. W. Biegańskiego  Przedstawiciele do Nagrody Biegańskiego.
132/IV/2015 20-02-2015 Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziału psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu    Adrianowicz Lidia - przedstawiciel ORL do prac w komisji konkursowej 
133/IV/2015 20-02-2015 Polskie Towarzystwo Pediatryczne  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

 

 

Uchwały: 27-03-2015

 

134/IV/2015 27-03-2015 Przyjęcie sprawozdania finansowego Skarbnika ORL za 2014 Sprawozdanie finansowe Skarbnika ORL 
135/IV/2015 27-03-2015 Przyjęcie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.  Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z wykonania budżetu 
136/IV/2015 27-03-2015 Przyjęcie preliminarza budżetu 2015 r.  Preliminarz 2015 r. 
137/IV/2015 27-03-2015 Pluta Małgorzata  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
138/IV/2015 27-03-2015 Patrzałek Michał  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
139/IV/2015 27-03-2015 Rekomendacja kandydata  do składu Komisji Bioetycznej ORL  Uzupełnienie składu Komisji Bioetycznej ORL w Częstochowie 
140/IV/2015 27-03-2015 Powołanie Komisji ds. orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza  Komisja Lekarska do wydania orzeczenia w przedmiocie zdolności do wykonywania zawodu lekarza - Jarosława Masłonia 

 

 

Uchwały: 24-04-2015

 

141/IV/2015 24-04-2015 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 94
142/IV/2015 24-04-2015 Zmieniająca wpis do rejestru SPL wyłącznie w PPL Zezwolenie na specjalistyczną praktykę lekarską 
143/IV/2015 24-04-2015 IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 93
144/IV/2015 24-04-2015 Wykreślenie z rejestru praktyk lekarskich  Wpis do rejestru praktyk lekarskich 
145/IV/2015 24-04-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska - wpis do rejestru nr 98
146/IV/2015 24-04-2015 SPL wyłącznie w miejscu wezwania    nr 96
147/IV/2015 24-04-2015 Miśkiewicz Łukasz  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
148/IV/2015 24-04-2015 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział w Częstochowie  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
149/IV/2015 24-04-2015 Eco Dental Partners Sp. z o.o. Michałowice  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
150/IV/2015 24-04-2015 Szkolenie "Relacje lekarz-pacjent i rozwiązywanie konfliktów
i stresów związanych z pracą zawodową" 
Rozliczenie dotacji Naczelnej Izby Lekarskiej 
151/IV/2015 24-04-2015 Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału
psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychitrycznym w Lublińcu 
konkurs Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu 
152/IV/2015 24-04-2015 Uzupełnienie przedstawicieli ORL w komisji konkursowej  konkurs Ordynatora Oddziału Dermatologicznego MSZ w Częstochowie  

 

 

Uchwały: 19-06-2015

 

153/IV/2015 19-06-2015 Zmieniająca wpis do rejestru IPL  Uaktualnienie wydania zezwolenia  do rejestru IPL
154/IV/2015 19-06-2015 Kukuła Oliwia  Skierowanie na odbycie stażu podyplomowego lekarza dentysty 

 

 

Uchwały: 11-09-2015

 

155/IV/2015 11-09-2015 Limbach -Saramowicz Monika -stwierzenie ukończenia przeszkolenia   przeszkolenie lekarza z powodu przerwy wykonywania zawodu  
156/IV/2015 11-09-2015 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego "MARKU" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
157/IV/2015 11-09-2015 EUROMEDIC Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Rędzińska 112 Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
158/IV/2015 11-09-2015 Przyjęcie sprawozdania finansowego OIL I-VI/2015 Sprawozdanie z wykonania budżetu I półrocze 2015 

 

 

Uchwały: 23-10-2015

 

159/IV/2015 23-10-2015 Umowa z Ministerstwem Zdrowia na przekazanie środków 2015 Upoważnienie przedstawicieli ORL do zawarcia umowy z MZ na 2015 r. 
160/IV/2015 23-10-2015 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 94
161/IV/2015 23-10-2015 IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 93
162/IV/2015 23-10-2015 Zmieniająca wpis do rejestru IPL  Uaktualnienie zaświadczenia  na indywidualną  praktykę lekarską 
163/IV/2015 23-10-2015 Fundacja "Ratujmy Życie Dzieciom" z siedzibą w Częstochowie  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
164/IV/2015 23-10-2015 Akademia Prawa Medycznego sp. z o.o. w Warszawie   Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
165/IV/2015 23-10-2015 Komisja Bioetyczna  Zwolnienie z opłaty za wydanie opinii KB do prowadzenia badań
naukowych
166/IV/2015 23-10-2015 Rozliczenie dotacji z Naczelną Izbą Lekarską na organizację Konferencji naukowej  Rekonstrukcja tkanek uszkodzonych zębów materiałami adhezyjnymi ? materiały, techniki pracy. 
167/IV/2015 23-10-2015 Zwołanie XIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Częstochowie   
168/IV/2015 23-10-2015 Powołanie Komitetu Organizacyjnego XIX OZL  

 

 

Uchwały: 18-12-2015

 

169IV/2015 18-12-2015 Ustalenie terminów posiedzeń Okręgowej Rady
Lekarskiej w Częstochowie na 2015 r. 
 
170/IV/2015 18-12-2015 Ustalenie miejsca XIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Częstochowie   
171/IV/2015 18-12-2015 Korekta preliminarza budżetu na 2015 r.  Przyjęcie korekty w poszczególnych pozycjach budżetu w 2015 r. 
172/IV/2015 18-12-2015 Powołanie Komisji ds. orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza  Komisja Lekarska do wydania orzeczenia w przedmiocie zdolności do wykonywania zawodu lekarza - Jacka Łatacza 
173/IV/2015 18-12-2015 Określenia zasad i trybu zwrotu zasadniczych
kosztów ponoszonych  przez członków samorządu lekarzy
 w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.
Zmiana kwot zwrotu zasadniczych kosztów ponoszonych przez
 członków  samorządu lekarskiego    
174/IV/2015 18-12-2015 Stępień-Rusecka Henryka  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas nie określony 
175/IV/2015 18-12-2015 Zmieniająca wpis do rejestru IPL  Uaktualnienie zaświadczenia  na indywidualną  praktykę lekarską 
176/IV/2015 18-12-2015 IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 93
177/IV/2015 18-12-2015 Musik Daria  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
178/IV/2015 18-12-2015 Krawczyk Katarzyna  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
179/IV/2015 18-12-2015 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 166/IV/15 w sprawie rozliczenie dotacji z Naczelną Izbą Lekarską na organizację Konferencji naukowej  Preparacja czy leczenie ? podejście biomimetyczne w leczeniu choroby próchnicowej zębów.
Rekonstrukcja tkanek uszkodzonych zębów materiałami adhezyjnymi ? materiały, techniki pracy.
180/IV/2015 18-12-2015 Kidawa Mirosław  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
181/IV/2015 18-12-2015 Łatacz Jacek  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas określony 

 

 

Uchwały: 26-02-2016

 

182/IV/2016 29-01-2016 IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 93
183/IV/2016 29-01-2016 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 94
184/IV/2016 29-01-2016 Zmieniająca wpis do rejestru SPL  Uaktualnienie zaświadczenia  na indywidualną  praktykę lekarską 
185/IV/2016 29-01-2016 SPL wyłącznie w miejscu wezwania    nr 96
186/IV/2016 29-01-2016 Wójcik Bartosz  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
187/IV/2016 29-01-2016 Wytypowanie przedstawicieli OIL do Nagrody im. W. Biegańskiego  Przedstawiciele do Nagrody Biegańskiego.
188/IV/2016 29-01-2016 Zatwierdzenie terminu obchodów Jubileuszu 15-lecia Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie  Obchody 15- lecia 
189/IV/2016 29-01-2016 Koper Robert - wybór nowego kandydata Uzupełnienie składu Komisji Bioetycznej 
    26-02-2016  
190/IV/2016 26-02-2016 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 94
191/IV/2016 26-02-2016 SPL wyłącznie w miejscu wezwania    nr 96
192/IV/2016 26-02-2016 Zmieniająca wpis do rejestru SPL  Uaktualnienie zaświadczenia  na indywidualną  praktykę lekarską 
193/IV/2016 26-02-2016 Siejka Agnieszka  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
194/IV/2016 26-02-2016 Akademia Prawa Medycznego Sp. z o.o.  z siedzibą w Częstochowie  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
195/IV/2016 26-02-2016 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego "MARKU" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
196/IV/2016 26-02-2016 Przyjęcie sprawozdania finansowego Skarbnika ORL za 2015 Sprawozdanie finansowe Skarbnika ORL 
197/IV/2016 26-02-2016 Przyjęcie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.  Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z wykonania budżetu 
198/IV/2016 26-02-2016 Przyjęcie preliminarza budżetu 2016 r.  Preliminarz 2016 r. 

 

end Uchwały: