Okręgowa Komisja Rewizyjna 2017-2021

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Częstochowie - Marian Sikora                                  L
Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Częstochowie - Ewa Brewczyńska                          D          
Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Częstochowie -  Małgorzata Lemańska                    L
Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Częstochowie - Jolanta Zybura                                L

 

Pełna lista członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Częstochowie:

                 Ewa Brewczyńska                          D

                 Małgorzata Lemańska                    L

                 Anna Jakubowska                          L

                 Marian Sikora                                  L

                 Jolanta Zybura                                L

 

 

REGULAMIN OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE

§ 1
Regulamin określa organizację i zakres działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.

§ 2
Przez użyte w treści słownictwo należy rozumieć:
1.Izba, OIL – Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie;
2.Komisja, OKR – Okręgowa Komisja Rewizyjna OIL w Częstochowie;
3.Rada, ORL – Okręgowa Rada Lekarska OIL w Częstochowie;
4.Ustawa – Ustawa z dnia 02-12-2009 r. o izbach lekarskich;
5.Zjazd – Okręgowy Zjazd Lekarzy w Częstochowie.

§ 3
1.Okręgowa Komisja Rewizyjna jest organem OIL w Częstochowie, działającym z mocy Ustawy i podlega wyłącznie Zjazdowi.
2.Komisja wykonuje obowiązki wynikające z Ustawy i uchwał Zjazdu, w szczególności:
a.kontroluje działalność finansową i gospodarczą Izby i wykonanie uchwał Zjazdów lekarzy,
b.przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy,
c.przedstawia Zjazdowi opinię dotyczącą sprawozdania ORL z wykonania budżetu   i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej,
d.Komisja może wydawać opinie o zamierzeniach finansowych i gospodarczych ORL i jej Prezydium.

§ 4
Komisja nadzoruje powstanie projektu budżetu Izby na dany rok tak, aby było możliwe jego uchwalenie przez Zjazd w terminie do 31 marca danego roku.

§ 5
1.Komisja jest organem kolegialnym i składa się z 5 członków, wybranych przez Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Lekarzy.
2.Mandat członka Komisji trwa 4 lata.

§ 6
1.Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Okręgowej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes ORL w terminie 14 dni od dnia wyboru członków Komisji.
2.Podczas pierwszego posiedzenia OKR dokonuje spośród swoich członków wyboru: Przewodniczącego, dwóch Zastępców Przewodniczącego, z których co najmniej jeden jest lekarzem dentystą oraz Sekretarza.
3.W pierwszym posiedzeniu Komisji uczestniczyć muszą wszyscy jej członkowie.
4.Wybory osób funkcyjnych mają charakter tajny.
5.Dwuosobowa komisja mandatowa stwierdza prawomocność I-go posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej i ulega rozwiązaniu.
6.Do wyboru poszczególnych osób funkcyjnych powoływana jest każdorazowo 3-osobowa komisja skrutacyjna.

§ 7
1.Okręgowa Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.Posiedzenia Komisji zwoływane są:
a.przez Przewodniczącego
b.na żądanie ORL
c.na żądanie połowy liczby członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
3.Jeżeli posiedzenie zwołane jest na żądanie ORL lub połowy członków Komisji – powinno się odbywać w terminie miesiąca od wpłynięcia wniosku.
4.Zawiadomienie o posiedzeniu OKR należy wysłać co najmniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce i proponowany porządek obrad posiedzenia.
5.W posiedzeniu Komisji, oprócz jej członków, mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

§ 8
1.OKR podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jednego z Zastępców Przewodniczącego. W razie równoważności głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2.W określonych sprawach uchwały mogą być podejmowane bezwzględną lub kwalifikowaną większością głosów.
3.Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad oraz Sekretarz. Protokół zawiera zapis przebiegu obrad, a także w formie załączników teksty podjętych uchwał.
4.Protokół, o którym mowa w ustępie 3 powinien być udostępniany członkom Komisji przed jej następnym posiedzeniem i uważa się go za przyjęty, jeżeli członkowie Komisji nie zgłoszą poprawek na początku posiedzenia.

§ 9
1.Okręgowa Komisja rewizyjna wykonuje swoje zadania poprzez planową kontrolę, polegającą na:
a.badaniu wykonania uchwał finansowych Okręgowego Zjazdu Lekarzy,
b.wykonywaniu uchwał Okręgowego Zjazdu Lekarzy w zakresie spraw finansowych i gospodarczych,
c.ustosunkowaniu się do sprawozdań finansowych ORL,
d.badaniu ksiąg, rejestrów, aktów i dokumentów,
e.analizie działalności gospodarczej i finansowej ORL.

§ 10
1.Komisja przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego lub jednego z jego Zastępców.
2.W wypadkach nagłych i wyjątkowych doraźną, częściową kontrolę może rozpocząć osobiście Przewodniczący Komisji do czasu powołania pełnego zespołu kontrolującego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
3.Komisja może powoływać biegłych, ekspertów i rzeczoznawców.

§ 11
1.Z każdej kontroli przeprowadzonej przez Komisję sporządza się protokół.
2.Protokół powinien zawierać ustalenia i wnioski.
3.W przypadku gdy kontrola przeprowadzana jest na posiedzeniu Komisji – protokół z posiedzenia zawiera protokół z tej kontroli.
4.W innym przypadku protokół kontroli jest przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej następującego po sporządzeniu tego protokołu.
5.Protokół z kontroli Przewodniczący Komisji przekazuje Prezesowi ORL. Powinien on być przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia ORL.

§ 12
1.Przewodniczącemu Komisji służy prawo udziału w posiedzeniach ORL i jej Prezydium – z głosem doradczym.
2.Na wniosek Przewodniczącego Komisji w posiedzeniach ORL i jej Prezydium mogą uczestniczyć inni jej członkowie.

§ 13
 Członkowie Prezydium ORL oraz pracownicy OIL obowiązani są udzielić na żądanie Komisji ustnych i pisemnych wyjaśnień, w terminie 7 dni, a także przedstawić wszystkie żądane dokumenty.

§ 14
1.Pracami Okręgowej Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
2.W razie przejściowej nieobecności Przewodniczącego jego funkcję pełni wskazany przez niego Zastępca.
3.Do zakresu czynności Przewodniczącego należy:
a.reprezentowanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej wobec ORL,
b.opracowanie planu pracy Komisji i czuwanie nad jego realizacją,
c.podział pracy pomiędzy członków Komisji,
d.zwoływanie posiedzeń Komisji i przewodniczenie im,
e.podpisywanie korespondencji Komisji,
f.składanie w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej informacji na posiedzeniach ORL,
g.przedstawianie Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy sprawozdania kadencyjnego z działalności Komisji,
h.przedstawienie Zjazdowi wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ORL.

§ 15
1.Do zadań Sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:
a.redagowanie protokołów z posiedzeń Komisji,
b.nadzór nad sprawozdawczością Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
c.załatwianie bieżącej korespondencji.

§ 16
1.Obsługę administracyjną OKR wykonuje Biuro Rady.
2.Wydatki Komisji pokrywa się z wydzielonego w budżecie Rady funduszu, w którym muszą być przewidziane oddzielne środki na działalność Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Częstochowie