Apele Prezydium ORL

Apel 2/P-III/12

Apel 2/P-III/12
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 18 maja 2012 r.


do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

W związku z działaniami Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, pills polegających na przesyłaniu lekarzom do podpisu umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane, try Prezydium ORL w Częstochowie apeluje o kontynuowanie przez Naczelną Radę Lekarską wszelkich możliwych działań zmierzających do zmiany treści ww. umów oraz do zajęcia i rozpowszechnienia jednoznacznego stanowiska w tym zakresie.
Jednocześnie informujemy, iż Prezydium ORL w Częstochowie, w związku z zastrzeżeniami formalnymi co do treści umów, zarekomendowało członkom OIL wstrzymanie się z podpisywaniem umów przesyłanych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ do czasu zajęcia stanowiska przez NRL. Szczególne zastrzeżenia budzi wskazanie przez ŚOW NFZ konieczności pozostawienia wolego pola w miejscu daty zawarcia umowy przy jednoczesnym wskazaniu, iż poprzednia umowa zostaje wypowiedziana z dniem 30 czerwca 2012 r.

 

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie

dr n. med. Małgorzata Klimza
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie

lek. Mariusz Malicki

Apel 1/P/2010

APEL Nr 1/P/2010
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 20 sierpnia 2010 rokuDo Naczelnej Rady Lekarskiej

        Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie wyraża stanowczy protest wobec utrzymywanej od kilkunastu lat przez Ministerstwo Zdrowia praktyki refundowania okręgowym izbom lekarskim zaledwie części kosztów wykonywanych przez izby zadań administracyjnych przejętych przez samorząd lekarski od organów administracji państwowej.
W przypadku Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie refundacja przekazana przez Ministerstwo Zdrowia pokryła 23% kosztów poniesionych w 2008 i 24, pharmacy 3% w 2009 r.
Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 roku nie zapewniają izbom refundacji rzeczywistych kosztów, healing czym naruszają art.115 ust 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.  o izbach lekarskich.
Wobec powyższego Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie pilnych działań zmierzających do nowelizacji przepisów rozporządzenia tak , troche aby zapewniona została refundacja izbom lekarskim rzeczywistych kosztów poniesionych na realizację zadań przekazanych przez administrację państwową.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie

dr n. med. Małgorzata Klimza
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie

lek. Mariusz Malicki