Reklama
Reklama

Porady prawne

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 

z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1570)

tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 947)

tj. z dnia 19 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1866)

tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 151)

tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239)

 (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 567, Dz.U. z 2020 r. poz. 374, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, Dz.U. z 2019 r. poz. 1495)

 

Art. 47 [Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii]

 

1. Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

 

2. Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji.

 

3. Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

Więcej…

Materiał informacyjny Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

Kilka porad na trudne czasy
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulującymi zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, nie możemy odmówić pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, także wtedy, gdy wiąże się to z narażeniem własnego zdrowia czy nawet życia.
2. Odmowa pomocy w tej sytuacji może skutkować odpowiedzialnością karną i zawodową, ale mając pełne prawo do dbania też o własne zdrowie - w miarę możliwości i czasu - powinniśmy zabiegać o wsparcie czy pomoc, np. policji lub innych służb, najlepiej w obecności świadków czy na piśmie.
3. Wykonując swój zawód, zawsze obowiązani jesteśmy postępować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.
4. Nasz pracodawca może powierzyć nam wykonywanie obowiązków innych od dotychczasowych, co zdarza się coraz częściej dzisiaj, w sytuacji narastającej epidemii, w oparciu o zapisy Kodeksu Pracy i przepisy szczególne.
a. Ważne jest w tym przypadku to, jak szczegółowo sformułowane zostało miejsce pracy w zawartej przez nas umowie o pracę, czy jest to np. szpital, czy konkretna komórka organizacyjna np. oddział.
b. W trosce o swoją odpowiedzialność, także zawodową, domagajmy się wszystkich takich decyzji w formie pisemnej.
c. W sytuacji, gdy wykonywanie nowych obowiązków przekracza nasze kwalifikacje czy umiejętności, powinniśmy to bezwzględnie zakomunikować osobie kierującej na piśmie lub w obecności świadków.
* Podobne opracowania będą przygotowywane w odpowiedzi na potrzeby lekarzy sygnalizowane PNRL

 

Dokument ten znajduje się również na stronie NIL w zakładce „Dla lekarzy”, dostępny jest po zalogowaniu się:
https://nil.org.pl/brak-dostepu?pageid=https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kilka-porad-na-trudne-czasy

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie wśród lekarzy i lekarzy dentystów dokumentu.

Miasto Częstochowa podjęło działania zmierzające do powołania osób do stwierdzania zgonu i wystawienia karty zgonu.

Pismo Zastępcy Prezydenta Maista Częstochowy

 

Pragnę poinformować, że miasto Częstochowa podjęło działania zmierzające do powołania osób do stwierdzania zgonu i wystawienia karty zgonu. Zgodnie z tymi działaniami na koordynatora zadania wyznaczono Stację Pogotowia Ratunkowego. Podmiotem uprawnionym do zgłaszania potrzeby przyjazdu lekarza do w/w czynności jest Policja.
Powołani lekarze będą stwierdzać zgon i wystawiać karty zgonu w następujących przypadkach gdy:
1)nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
2)nie można ustalić lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie,
3)osobą zmarłą jest osoba bezdomna, nieubezpieczona,  o nieustalonych danych personalnych,
4)osobą zmarłą jest osoba nie będąca mieszkańcem Częstochowy,
5)zgon osób, o których mowa powyżej nastąpił w granicach administracyjnych miasta.
W Stacji Pogotowia udostępniono telefon z możliwością nagrywania rozmów, pod którym będą przyjmowane zgłoszenia.
Powyższe procedury obowiązują od 30 listopada 2017 roku.

 

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY
42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13
tel. (+48 34) 370-73--36, (+48 34) 370-73-35
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   
http://www.czestochowa.pl

Co w RODO piszczy?

Co w RODO piszczy?
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Z tym dniem wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, będą zobowiązane do jego stosowania. Dotyczy to także lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe i podmioty lecznicze. Dopiero w dniu 5 kwietnia br. wpłynął do Sejmu RP, rządowy projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, której celem jest uszczegółowienie przepisów RODO i tam gdzie dopuszcza to regulacja unijna, szczególna regulacja krajowa.

Więcej…

Lekarze prowadzący praktyki lekarskie

W związku ze stwierdzonymi przez organy zewnętrzne licznymi przypadkami braku aktualności danych w rejestrze podmiotów działalności leczniczej, sale OIL Częstochowa, advice przypomina, iż zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.):

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 25 ww. ustawy, kierownik podmiotu leczniczego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych;  przekazuje organowi prowadzącemu rejestr ? Okręgowej Izbie Lekarskiej, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.