Uchwały ORL

Uchwały ORL IV kadencja

Uchwały: 10.01.2014

 

1/IV/2014 10-01-2014 liczebność i skład  Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  Ustalenie liczebności Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
2/IV/2014 10-01-2014 Mariusz Malicki  Wybór Wiceprezesa ORL 
3/IV/2014 10-01-2014 Urszula Kołodzińska  Wybór Wiceprezesa  ds. Stomatologii ORL 
4/IV/2014 10-01-2014 Małgorzata Klimza  Wybór Sekretarza ORL
5/IV/2014 10-01-2014 Romuald Górniak  Wybór Z-cy Sekretarza  ORL 
6/IV/2014 10-01-2014 Grzegorz Zieliński  Wybór Skarbnika ORL
7/IV/2014 10-01-2014 Kapustecka Anna  Wybór członka Prezydium ORL 
8/IV/2014 10-01-2014 Jakubiec-Bartnik Beata  Wybór członka Prezydium ORL 
9/IV/2014 10-01-2014 Danuta Sobkiewicz  Przew. Komisji ds. rejestracji praktyk lekarskich
10/IV/2014 10-01-2014 Anna Kapustecka  Przew. Komisji ds. Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza i Rejetru 
11/IV/2014 10-01-2014 Małgorzata Klimza  Przew. Komisji ds.kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów 
12/IV/2014 10-01-2014 Lesław Rudziński  Przew. Komisji ds. sportu, ask rekreacji i turystyki
13/IV/2014 10-01-2014 Krzysztof Muskalski  Przew. Komisji ds. współpracy z zagranicą 
14/IV/2014 10-01-2014 Jolanta Zybura  Przew. Komisji ds. konkursów
15/IV/2014 10-01-2014 Jacek Rozpędek  Przew. Komisji ds. kultury
16/IV/2014 10-01-2014 Paweł Zejler  Przew. Komisji ds. kontaktów z samorządami i płatnikiem świadczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń 
17/IV/2014 10-01-2014 Beata Jakubiec-Bartnik  Przew. Komisji bytowej
18/IV/2014 10-01-2014 Urszula Kołodzińska  Przew. Komisji stomatologicznej 
19/IV/2014 10-01-2014 Sławomir Strzelczyk  Przew. Komisji legislacyjnej 
20/IV/2014 10-01-2014 Mariusz Malicki  Przew.  Zespołu ds. marketingu i ubezpieczeń lekarzy 
21/IV/2014 10-01-2014 Krzysztof Szmaciarski  Przew. Komisji ds. etyki 
22/IV/2014 10-01-2014 Joanna Lemańska-Tkaczyńska  Powołanie Zespołu  ds. młodych lekarzy i wybór jej przewodniczącego 
23/IV/2014 10-01-2014 Romuald Górniak  Przew. Komisji finansowej 
24/IV/2014 10-01-2014 Sławomir Strzelczyk  Wybór Mediatora ORL
25/IV/2014 10-01-2014   Upoważnienie Prezydium do składania oświadczeń w zakresie praw i obow.
26/IV/2014 10-01-2014   Dysponowanie środkami finansowymi
27/IV/2014 10-01-2014 Liczebność Komisji i Zespołów  Ustaelenie liczebności  komisji Okręgowej Rady Lekarskiej 
28/IV/2014 10-01-2014 Zmiana terminu posiedzenia ORL z 7 marca na 28 lutego  2014  terminy posiedzenia ORL 
29/IV/2014 10-01-2014 Powołanie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu  Powołanie Komitetu Organizacyjnego XVII OZL
30/IV/2014 10-01-2014 Mariusz Malicki  Desygnowanie członka ORL do Rady Społecznej Pogotowia
Ratunkowego w Częstochowie 

 

Uchwały: 28.02.2014

 

31/IV/2014 28-02-2014 Przyjęcie sprawozdania Skarbnika  Sprawozdanie Skarbnika ORL za 2013 r. 
32/IV/2014 28-02-2014 Przyjęcie bilansu, cialis r-ku zysków i strat oraz sprawozdania Sprawozdanie budżetowe za 2013 r. 
33/IV/2014 28-02-2014 Przyjęcie preliminarza budżetowego  Preliminarz budżetowy na 2014 r. 
34/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji ds. etyki skład Komisji ds  etyki
35/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji finansowej   skład Komisji finansowej
36/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji ds. PWZ Lekarza i Rejestru  skład Komisji ds.Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza i Rejestru 
37/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji ds. konkursów  skład Komisji ds. konkursów
38/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji stomatologicznej  skład Komisji stomatologicznej 
39/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu komisji ds. sportu, remedy rekreacji i turystyki  skład Komisji ds. sportu, rekreacji i turystyki  
40/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji  legislacyjnej  skład Komisji legislacyjnej
41/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji ds. kształcenia podyplomowego Lekarzy   skład Komisji ds. kształcenia podyplomowego Lekarzy
42/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji ds. współpracy z zagranicą    skład Komisji ds. współpracy z zagranicą  
43/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie Komisji ds. rejestracji praktyk lekarskich   skład Komisji  ds. rejestracji praktyk lekarskich  
44/IV/2014 28-02-2014 zatwierdzenie składu komisji ds. kultury skład Komisji ds. kultury
45/IV/2014 28-02-2014 zatwierdzenie składu Komisji bytowej skład Komisji bytowej
46/IV/2014 28-02-2014 zatwierdzenie składu Zespołu ds. młodych lekarzy  skład Zespołu ds. młodych lekarzy 
47/IV/2014 28-02-2014 Zatwierdzenie składu Komisji ds. kontaktów  z samorządami i płatnikiem świadczeń zdrowotnych  skład Komisji ds.  kontaktów  z samorządami i płatnikiem świadczeń zdrowotnych 

 

 

Uchwały: 11-04-2014

 

48/IV/2014 11-04-2014  Strzelczyk Sławomir - powołanie na Rzecznika Praw Lekarzy  Ustanowienie  Rzecznika Praw Lekarzy OIL w Częstochowie 
49/IV/2014 11-04-2014  desygnowanie przedstawicieli ORL  w Częstochowie Wytypowanie przedstawicieli ORL do działalności w komisjach NRL
    do prac w komisjach Naczelnej Rady Lekarskiej   

 

 

Uchwały: 18-06-2014

 

50/IV/2014 18-06-2014 w sprawie podpisania umowy o świadczenie usług w zakresie    umowa z APR
     public relations  

 

 

Uchwały: 12-09-2014

 

51/IV/2014 12-09-2014 Owczarek Izabela  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
52/IV/2014 12-09-2014 Jabłońska Paula  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
53/IV/2014 12-09-2014 Kaczor Łukasz skierowanie na staż podyplomowy lekarza
54/IV/2014 12-09-2014 Kapica Piotr skierowanie na staż podyplomowy lekarza
55/IV/2014 12-09-2014 Krajka Marta  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
56/IV/2014 12-09-2014 Kubat Dawid  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
57/IV/2014 12-09-2014 Kulawiak Natasza  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
58/IV/2014 12-09-2014 Kwapisz Agnieszka  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
59/IV/2014 12-09-2014 Pilecki Kamil skierowanie na staż podyplomowy lekarza
60/IV/2014 12-09-2014 Wojaczek Krzysztof  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
61/IV/2014 12-09-2014 Wróblewski Michał  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
62/IV/2014 12-09-2014 Zawierucha Agata  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
63/IV/2014 12-09-2014 Śpiewak Izabela  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
64/IV/2014 12-09-2014 Szczęsna Pamela  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
65/IV/2014 12-09-2014 Dmuchacz Daria  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
66/IV/2014 12-09-2014 Gęsiarz Paulina  skierowanie na staż podyplomowy lekarza
67/IV/2014 12-09-2014 "MARKU" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
68/IV/2014 12-09-2014 "SPHINX" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
69/IV/2014 12-09-2014 Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu I półrocze 2014 Budżet za okres od I-VI/2014
70/IV/2014 12-09-2014 Konkurs na stanowisko kierownika SPZOZ w Konopiskach konkurs SPZOZ w Konopiskach 
71/IV/2014 12-09-2014 Zmieniająca wpis do rejestru SPL wyłącznie w PPL Zezwolenie na specjalistyczną praktykę lekarską 
72/IV/2014 12-09-2014 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 94
73/IV/2014 12-09-2014 Wykreślenie z rejestru SPL  Wpis do rejestru praktyk lekarskich 
74/IV/2014 12-09-2014 Jabłoński Zbigniew - Duplikat PWZ Wydanie duplikatu PWZ
75/IV/2014 12-09-2014 Specjalistyczna Praktyka Lekarska - wydanie zezwolenia  Rejestr praktyk lekarskich "99"  
76/IV/2014 12-09-2014 Upoważnienie do zawarcia umowy z MZ na przekazanie
środków finansowych na 2013 r. 
Ministerstwo Zdrowia 
77/IV/2014 12-09-2014 Rajczyk-Pignoli Patrycja  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas określony 
78//IV/2014 12-09-2014 Polskie Towarzystwo Pediatryczne  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

 

 

Uchwały: 07-11-2014

 

79/IV/2014 07-11-2014 Indywidualna Praktyka Lekarska - wpis do rejestru nr 98
80/IV/2014 07-11-2014 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 94
81/IV/2014 07-11-2014 Wykreślenie specjalistycznej praktyki lekarskiej z rejestru wpis do rejestru praktyk lekarskich 
82/IV/2014 07-11-2014 IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 93
83/IV/2014 07-11-2014 Piekarska Marta  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
84/IV/2014 07-11-2014 Gardas Iwona  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
85/IV/2014 07-11-2014 Nowak Adriana  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
86/IV/2014 07-11-2014 Krawczyk Bartosz Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
87/IV/2014 07-11-2014 Gajewski Janusz  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
88/IV/2014 07-11-2014 Adamkiewicz Mateusz  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
89/IV/2014 07-11-2014 Kurzelowski Radosław Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
90/IV/2014 07-11-2014 Zieliński Robert  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
91/IV/2014 07-11-2014 Nowak Adriana  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas określony 
92/IV/2014 07-11-2014 Jeziorowska Małgorzata  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas określony 
93/IV/2014 07-11-2014 Ślęzak Aleksander Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
94/IV/2014 07-11-2014 Fundacja "Ratujmy Życie Dzieciom w Częstochowie" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
95/IV/2014 07-11-2014 PZM Marku S.J. z siedzibą w Częstochowie  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
96/IV/2014 07-11-2014 Zatwierdzenie wykazu reprezentantów ORL rekomendowanych
na przedstawicieli NRL w państwowych komisjach egazminacyjnych 
wykaz specjalistów do komisji 2014-2018
97/IV/2014 07-11-2014 Konkurs na stanowisko kierownika SPZOZ w Konopiskach konkurs SPZOZ w Konopiskach 

 

 

Uchwały: 12-12-2014

 

98/IV/2014 12-12-2014 Zmieniająca wpis do rejestru SPL wyłącznie w PPL Zezwolenie na specjalistyczną praktykę lekarską 
99/IV/2014 12-12-2014 Janik Katarzyna  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
100/IV/2014 12-12-2014 Lewandowska-Skocz Paulina  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
101/IV/2014 12-12-2014 IT MEDICAL  Bielsko-Biała  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
102/IV/2014 12-12-2014 Korekta preliminarza budżetu na 2014 r.  Przyjęcie korekty w poszczególnych pozycjach budżetu w 2014 r. 
103/IV/2014 12-12-2014 Ślęzak Aleksandra  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas określony 
104/IV/2014 12-12-2014 Zieliński Robert  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas określony 
105/IV/2014 12-12-2014 Kurski Marian  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas nieokreślony 
106/IV/2014 12-12-2014 Mańka Barbara  Ustalenie kwoty składki dla emeryta "10" zł miesięcznie 
107/IV/2014 12-12-2014 Kasprzyk Elżbieta  Ustalenie kwoty składki dla emeryta "10" zł miesięcznie 
108/IV/2014 12-12-2014 Kaczmarska Anna  Ustalenie kwoty składki dla emeryta "10" zł miesięcznie 
109/IV/2014 12-12-2014 Ustalenie terminów posiedzeń Okręgowej Rady
Lekarskiej w Częstochowie na 2015 r. 
 
110/IV/2014 12-12-2014 Zwołanie XVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Częstochowie   
111/IV/2014 12-12-2014 Powołanie Komitetu Organizacyjnego XVIII OZL  
112/IV/2014 12-12-2014 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 94
113/IV/2014 12-12-2014 Rezerwacja środków na roszczenie z Ministerstywa Zdrowia  roszczenie z MZ z tytułu nieprzekazania dotacji 

 

 

Uchwały: 20-02-2015

 

114/IV/2015 20-02-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska - wpis do rejestru nr 98
115/IV/2015 20-02-2015 Zmieniająca wpis do rejestru SPL wyłącznie w PPL Zezwolenie na specjalistyczną praktykę lekarską 
116/IV/2015 20-02-2015 Wykreślenie z rejestru SPL  Wpis do rejestru praktyk lekarskich 
117/IV/2015 20-02-2015 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 94
118/IV/2015 20-02-2015 SPL wyłącznie w miejscu wezwania    nr 96
119/IV/2015 20-02-2015 Łyczkowska Katarzyna  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
120/IV/2015 20-02-2015 IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 93
121/IV/2015 20-02-2015 Grzegorczyk Dawid  Skierowanie na staż podyplomowy 
122/IV/2015 20-02-2015 Jeziorowska-Jędryka Inez  Skierowanie na staż podyplomowy 
123/IV/2015 20-02-2015 Towarzystwo Internistów Polskich  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
124/IV/2015 20-02-2015 Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
125/IV/2015 20-02-2015 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego "MARKU" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
126/IV/2015 20-02-2015 ECO DENTAL PARTNERS sp. z o.o.  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
127/IV/2015 20-02-2015 Przyjęcie sprawozdania Skarbnika ORL  
128/IV/2015 20-02-2015 Przyjęcie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.   
129/IV/2015 20-02-2015 Przyjęcie preliminarza budżetu 2015 r.  Preliminarz 2015 r. 
130/IV/2015 20-02-2015 Rezerwacja środków finansowych na budowę nowego systemu Centralnego Rejestru Lekarzy  Zabezpieczenie środków na aplikację Centralnego Rejestru Lekarzy 
131/IV/2015 20-02-2015 Wytypowanie przedstawicieli OIL do Nagrody im. W. Biegańskiego  Przedstawiciele do Nagrody Biegańskiego.
132/IV/2015 20-02-2015 Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziału psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu    Adrianowicz Lidia - przedstawiciel ORL do prac w komisji konkursowej 
133/IV/2015 20-02-2015 Polskie Towarzystwo Pediatryczne  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

 

 

Uchwały: 27-03-2015

 

134/IV/2015 27-03-2015 Przyjęcie sprawozdania finansowego Skarbnika ORL za 2014 Sprawozdanie finansowe Skarbnika ORL 
135/IV/2015 27-03-2015 Przyjęcie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.  Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z wykonania budżetu 
136/IV/2015 27-03-2015 Przyjęcie preliminarza budżetu 2015 r.  Preliminarz 2015 r. 
137/IV/2015 27-03-2015 Pluta Małgorzata  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
138/IV/2015 27-03-2015 Patrzałek Michał  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
139/IV/2015 27-03-2015 Rekomendacja kandydata  do składu Komisji Bioetycznej ORL  Uzupełnienie składu Komisji Bioetycznej ORL w Częstochowie 
140/IV/2015 27-03-2015 Powołanie Komisji ds. orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza  Komisja Lekarska do wydania orzeczenia w przedmiocie zdolności do wykonywania zawodu lekarza - Jarosława Masłonia 

 

 

Uchwały: 24-04-2015

 

141/IV/2015 24-04-2015 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 94
142/IV/2015 24-04-2015 Zmieniająca wpis do rejestru SPL wyłącznie w PPL Zezwolenie na specjalistyczną praktykę lekarską 
143/IV/2015 24-04-2015 IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 93
144/IV/2015 24-04-2015 Wykreślenie z rejestru praktyk lekarskich  Wpis do rejestru praktyk lekarskich 
145/IV/2015 24-04-2015 Indywidualna Praktyka Lekarska - wpis do rejestru nr 98
146/IV/2015 24-04-2015 SPL wyłącznie w miejscu wezwania    nr 96
147/IV/2015 24-04-2015 Miśkiewicz Łukasz  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
148/IV/2015 24-04-2015 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział w Częstochowie  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
149/IV/2015 24-04-2015 Eco Dental Partners Sp. z o.o. Michałowice  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
150/IV/2015 24-04-2015 Szkolenie "Relacje lekarz-pacjent i rozwiązywanie konfliktów
i stresów związanych z pracą zawodową" 
Rozliczenie dotacji Naczelnej Izby Lekarskiej 
151/IV/2015 24-04-2015 Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału
psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychitrycznym w Lublińcu 
konkurs Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu 
152/IV/2015 24-04-2015 Uzupełnienie przedstawicieli ORL w komisji konkursowej  konkurs Ordynatora Oddziału Dermatologicznego MSZ w Częstochowie  

 

 

Uchwały: 19-06-2015

 

153/IV/2015 19-06-2015 Zmieniająca wpis do rejestru IPL  Uaktualnienie wydania zezwolenia  do rejestru IPL
154/IV/2015 19-06-2015 Kukuła Oliwia  Skierowanie na odbycie stażu podyplomowego lekarza dentysty 

 

 

Uchwały: 11-09-2015

 

155/IV/2015 11-09-2015 Limbach -Saramowicz Monika -stwierzenie ukończenia przeszkolenia   przeszkolenie lekarza z powodu przerwy wykonywania zawodu  
156/IV/2015 11-09-2015 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego "MARKU" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
157/IV/2015 11-09-2015 EUROMEDIC Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Rędzińska 112 Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
158/IV/2015 11-09-2015 Przyjęcie sprawozdania finansowego OIL I-VI/2015 Sprawozdanie z wykonania budżetu I półrocze 2015 

 

 

Uchwały: 23-10-2015

 

159/IV/2015 23-10-2015 Umowa z Ministerstwem Zdrowia na przekazanie środków 2015 Upoważnienie przedstawicieli ORL do zawarcia umowy z MZ na 2015 r. 
160/IV/2015 23-10-2015 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 94
161/IV/2015 23-10-2015 IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 93
162/IV/2015 23-10-2015 Zmieniająca wpis do rejestru IPL  Uaktualnienie zaświadczenia  na indywidualną  praktykę lekarską 
163/IV/2015 23-10-2015 Fundacja "Ratujmy Życie Dzieciom" z siedzibą w Częstochowie  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
164/IV/2015 23-10-2015 Akademia Prawa Medycznego sp. z o.o. w Warszawie   Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
165/IV/2015 23-10-2015 Komisja Bioetyczna  Zwolnienie z opłaty za wydanie opinii KB do prowadzenia badań
naukowych
166/IV/2015 23-10-2015 Rozliczenie dotacji z Naczelną Izbą Lekarską na organizację Konferencji naukowej  Rekonstrukcja tkanek uszkodzonych zębów materiałami adhezyjnymi ? materiały, techniki pracy. 
167/IV/2015 23-10-2015 Zwołanie XIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Częstochowie   
168/IV/2015 23-10-2015 Powołanie Komitetu Organizacyjnego XIX OZL  

 

 

Uchwały: 18-12-2015

 

169IV/2015 18-12-2015 Ustalenie terminów posiedzeń Okręgowej Rady
Lekarskiej w Częstochowie na 2015 r. 
 
170/IV/2015 18-12-2015 Ustalenie miejsca XIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Częstochowie   
171/IV/2015 18-12-2015 Korekta preliminarza budżetu na 2015 r.  Przyjęcie korekty w poszczególnych pozycjach budżetu w 2015 r. 
172/IV/2015 18-12-2015 Powołanie Komisji ds. orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza  Komisja Lekarska do wydania orzeczenia w przedmiocie zdolności do wykonywania zawodu lekarza - Jacka Łatacza 
173/IV/2015 18-12-2015 Określenia zasad i trybu zwrotu zasadniczych
kosztów ponoszonych  przez członków samorządu lekarzy
 w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.
Zmiana kwot zwrotu zasadniczych kosztów ponoszonych przez
 członków  samorządu lekarskiego    
174/IV/2015 18-12-2015 Stępień-Rusecka Henryka  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas nie określony 
175/IV/2015 18-12-2015 Zmieniająca wpis do rejestru IPL  Uaktualnienie zaświadczenia  na indywidualną  praktykę lekarską 
176/IV/2015 18-12-2015 IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 93
177/IV/2015 18-12-2015 Musik Daria  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
178/IV/2015 18-12-2015 Krawczyk Katarzyna  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
179/IV/2015 18-12-2015 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 166/IV/15 w sprawie rozliczenie dotacji z Naczelną Izbą Lekarską na organizację Konferencji naukowej  Preparacja czy leczenie ? podejście biomimetyczne w leczeniu choroby próchnicowej zębów.
Rekonstrukcja tkanek uszkodzonych zębów materiałami adhezyjnymi ? materiały, techniki pracy.
180/IV/2015 18-12-2015 Kidawa Mirosław  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
181/IV/2015 18-12-2015 Łatacz Jacek  Zwolnienie z opłacania składek członkowskich na czas określony 

 

 

Uchwały: 26-02-2016

 

182/IV/2016 29-01-2016 IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 93
183/IV/2016 29-01-2016 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 94
184/IV/2016 29-01-2016 Zmieniająca wpis do rejestru SPL  Uaktualnienie zaświadczenia  na indywidualną  praktykę lekarską 
185/IV/2016 29-01-2016 SPL wyłącznie w miejscu wezwania    nr 96
186/IV/2016 29-01-2016 Wójcik Bartosz  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
187/IV/2016 29-01-2016 Wytypowanie przedstawicieli OIL do Nagrody im. W. Biegańskiego  Przedstawiciele do Nagrody Biegańskiego.
188/IV/2016 29-01-2016 Zatwierdzenie terminu obchodów Jubileuszu 15-lecia Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie  Obchody 15- lecia 
189/IV/2016 29-01-2016 Koper Robert - wybór nowego kandydata Uzupełnienie składu Komisji Bioetycznej 
    26-02-2016  
190/IV/2016 26-02-2016 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   nr 94
191/IV/2016 26-02-2016 SPL wyłącznie w miejscu wezwania    nr 96
192/IV/2016 26-02-2016 Zmieniająca wpis do rejestru SPL  Uaktualnienie zaświadczenia  na indywidualną  praktykę lekarską 
193/IV/2016 26-02-2016 Siejka Agnieszka  Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
194/IV/2016 26-02-2016 Akademia Prawa Medycznego Sp. z o.o.  z siedzibą w Częstochowie  Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
195/IV/2016 26-02-2016 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego "MARKU" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
196/IV/2016 26-02-2016 Przyjęcie sprawozdania finansowego Skarbnika ORL za 2015 Sprawozdanie finansowe Skarbnika ORL 
197/IV/2016 26-02-2016 Przyjęcie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.  Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z wykonania budżetu 
198/IV/2016 26-02-2016 Przyjęcie preliminarza budżetu 2016 r.  Preliminarz 2016 r. 

 

end Uchwały:

Uchwały ORL-III kadencja

Uchwały: 2009-12-19

1/III/2009 2009-12-19 liczebność Prezydium Ustalenie liczeności Prezydium
2/III/2009 2009-12-19 Brzezin Zbigniew Wybór Wiceprzewodniczącego
3/III/2009 2009-12-19 Kołodzińska Urszula Wybór Wiceprzewodniczącego ds. Stomatologii
4/III/2009 2009-12-19 Ślęzak Aneta wpis do rejestru praktyk lekarskich
5/III/2009 2009-12-19 Hamala-Stąpar Jadwiga wpis do rejestru praktyk lekarskich
6/III/2009 2009-12-19 Dąbrowska Edyta wpis do rejestru praktyk lekarskich
7/III/2009 2009-12-19 Karoń Ewa wpis do rejestru praktyk lekarskich
8/III/2009 2009-12-19 Romańska-Zygmunciak Jadwiga wpis do rejestru praktyk lekarskich
9/III/2009 2009-12-19 Praktyka grupowa wpis do rejestru praktyk lekarskich
10/III/2009 2009-12-19 Punkty edukacyjne Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy
11/III/2009 2009-12-19 Kaczmarek  11. prawo wykonywania zawodu lekarza
12/IIII/2009 2009-12-19 Klimza Małgorzata Wybór Sekretarza
13/III/2009 2009-12-19 Górniak Romuald Wybór Z-cy Sekretarza
14/III/2009 2009-12-19 Zieliński Grzegorz Wybór Skarbnika
15/III/2009 2009-12-19 Liczebność komisji i zespołów liczebość komisji
16/III/2009 2009-12-19 Jakubiec-Bartnik, try Kapustecka Anna członkowie Prezydium
17/III/2009 2009-12-19 Jabłonka Zbigniew Przew. Komisji Finansowej
18/III/2009 2009-12-19 Sobkiewicz Danuta Przew Komisji ds. Praktyk
19/III/2009 2009-12-19 Stryjewski Piotr Przew Komisji ds. PWZ
20/III/2009 2009-12-19 Klimza Małgorzata Przew Komisji ds.Kształcenia
21/III/2009 2009-12-19 Muskalski Krzysztof Przew. Komisji Zagranicznej
22/III/2009 2009-12-19 Muskała Piotr Przew. Komisji ds. Konkursów
23/III/2009 2009-12-19 Zelechowska Anna Przew. Komisji ds. Kultury
24/III/2009 2009-12-19 Janik Piotr Przew. Komisji ds. Płatnika Samorządu
25/III/2009 2009-12-19 Pełka-Grzesik Małgorzata Przew. Komisji Bytowej
26/III/2009 2009-12-19 Kołodzińska Urszula Przew. Komisji Stomatologicznej
27/III/2009 2009-12-19 Rudziński Lesław Przew. Komisji ds. Sportu i Rekreacji
28/III/2009 2009-12-19 Strzelczyk Sławomir Przew. Komisji Legislacyjnej
29/III/2009 2009-12-19   Upoważnienie Prezydium do składania oświadczeń w zakresie praw i obow.
30/III/2009 2009-12-19   Dysponowanie środkami finansowymi
31/III/2009 2009-12-19 Malicki, view Brzezin Zieliński Powołanie Zespołu ds. Marketingu
32/III/2009 2009-12-19 Brzezin Zbigniew Przew. Kolegium Redakcyjnego CzGL
33/III/2009 2009-12-19 19 marca 2010 Ustalenie terminu XII OZL
34/III/2009 2009-12-19 Prezydium ORL Powołanie Komitetu Organizacyjnego XII OZL
35/III/2009 2009-12-19 Terminarz ORL 2010 Harmonogram posiedzeń ORL 2010 r.

 

Uchwały: 2010-02-05

36/III/2010 2010-02-05 Karol Bożena Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
37/III/2010 2010-02-05 Maliszewska Agnieszka Wydanie zezwolenia na praktykę lekarską
38/III/2010 2010-02-05 Kokot Aleksandra Wydanie zezwolenia na praktykę lekarską
39/III/2010 2010-02-05 Zielińska-Stajner Zofia skreślenie praktyki lekarskiej
40/III/2010 2010-02-05 Chmielarz Andrzej Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
41/III/2010 2010-02-05 Skrzetulski Waldemar 11. prawo wykonywania zawodu lekarza
42/III/2010 2010-02-05   Przyjęcie bilansu, thumb rachunku zysów i strat i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.
43/III/2010 2010-02-05   Przyjęcie sprawozdania finansowego Skarbnika
44/III/2010 2010-02-05   Przyjęcie preliminarza budżetowego
45/III/2010 2010-02-05   Zwrot kosztów podróży służbowej dla członków samorządu Lekarskiego
46/III/2010 2010-02-05 Polskie Towarzystwo Pediatryczne Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów                   
47/III/2010 2010-02-05 Zatwierdzenie składu Komisji Finansowej  skład komisji finansowej
48/III/2010 2010-02-05 dr Krzysztof Szmaciarski Wybór Przewodniczącego ds komisji ds. etyki
49/III/2010 2010-02-05 Zatwierdzenie składu Komisji ds. Etyki skład komisji etyki
50/III/2010 2010-02-05 dr Michał Szurkowski Wybór Przewodniczącego ds komisji ds. Bioetyki
51/III/2010 2010-02-05 Opłata za eksperymetr medyczny ustalenie opłaty do badań naukowych K. Bioetyczna
52/III/2010 2010-02-05 Zatwierdzenie składu Komisji ds. PWZ i Rejestru skład komisji ds. PWZ i Rejestru
53/III/2010 2010-02-05 Zatwierdzenie składu Komisji ds. Konkursów skład komisji ds. Konkursów
54/III/2010 2010-02-05 Zatwiewierdzenie składu Komisji ds. Stomatologii skład komisji ds. Stomatologii
55/III/2010 2010-02-05 Zatwierdzenie składu komisji ds. Kontaktów  skład komisji ds. Kontaktów
56/III/2010 2010-02-05 Zatwierdzenie składu komisji ds. Sportu i Rekreacji skład komisji ds. Sportu i Rekreacji
57/III/2010 2010-02-05 Zatwierdzenie składu Komisji Legislacyjnej skład komisji Legislacvyjnej
58/III/2010 2010-02-05 Zatwierdzenie składu Komisji ds. Kształcenia podyplomowego Lekarzy  skład Komisji ds. Kształcenia podyplomowego Lekarzy
59/III/2010 2010-02-05 Zatwierdzenie składu Komisji Zagranicznej  skład komisji Zagranicznej
60/III/2010 2010-02-05 Zatwierdzenie Komisji ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich  skład komisji ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich 
61/III/2010 2010-02-05 zatwierdzenie składu Kolegium Redakcyjnego skład kolegium redakcyjnego
62/III/2010 2010-02-05 zatwierdzenie składu komisji ds. Kultury skład Komisji ds. Kultury
63/III/2010 2010-02-05 zatwierdzenie składu Komisji Bytowej skład Komisji Bytowej
64/III/2010 2010-02-05 dr Danuta Sobkiewicz poszerzenie składu komisji ds. Stomatologii
65/III/2010 2010-02-05 Urząd Miasta sala sesyjna ustalenie miejsca XII OZL w Częstochowie
66/III/2010 2010-02-05 M.Klimza, M.Pełka-Grzesik, L.Rudziński desygnowanie przedstawicieli ORL do prac w komisjach NRL

 

Uchwały: 2010-04-23

67/III/2010 2010-04-23 Andrzej Emeryk Jastrzębski 11. prawo wykonywania zawodu lekarza
68/III/2010 2010-04-23 Ambroży -Woźniak Ewa 11. prawo wykonywania zawodu lekarza
69/III/2010 2010-04-23 Bieńkowska-Coner Ewa Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
70/III/2010 2010-04-23 Grzesiak Magdalena Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
71/III/2010 2010-04-23 Grzybowski Janusz Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
72/III/2010 2010-04-23 Korn Marek 11. prawo wykonywania zawodu lekarza
73/III/2010 2010-04-23 Bieńkowska-Coner Ewa Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
74/III/2010 2010-04-23 Olga Konstanciak Wskazanie miejsca odbycia stażu podyplomowego
75/III/2010 2010-04-23 Poszerzenie składu Kolegium Redakcyjnego Poszerzenie składu kolegium o dr. Annę Kapustecką
76/III/2010 2010-04-23 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
77/III/2010 2010-04-23 PZM Marku Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
78/III/2010 2010-04-23 Polskie Towarzystwo Pediatryczne Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
79/III/2010 2010-04-23 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Naczelna pielęgniarka
80/III/2010 2010-04-23 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Oddziałowa oddziału ogólnego
81/III/2010 2010-04-23 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Oddziałowa oddziału ogólnego z poddodziałem internistyczno-detoksykacyjnym
82/III/2010 2010-04-23 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Oddziałowa oddziału terapii uzależnienia od alkoholu
83/III/2010 2010-04-23 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Oddziałowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży
84/III/2010 2010-04-23 Powołanie składu Komisji Bioetycznej skład komisji Bioetycznej
85/III/2010 2010-04-23 aktualizacja wykazu przedstawicieli wytypowanych do udziału w pracach komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie zmiana wykazu przedstawicieli wytypowanych do prac w komisjach konkursowych
86/III/2010 2010-04-23 złożenie wniosku do NRL Szkoła wileńska i jej wpływ na rozwój medycyny polskiej

 

Uchwały: 2010-06-11

87/III/2010 2010-06-11 Zberecka-Pawlak Joanna Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
88/III/2010 2010-06-11 Mrozicka-Flak Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
89/III/2010 2010-06-11 Brewczyńska Ewa Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
90/III/2010 2010-06-11 Otrębski Sławomir Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
91/III/2010 2010-06-11 Molga Paweł Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
92/III/2010 2010-06-11 Flak Leszek Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
93/III/2010 2010-06-11 Zalasińska Małgorzata Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
94/III/2010 2010-06-11 Kociołek Andrzej Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
95/III/2010 2010-06-11 Zberecka-Pawlak Joanna Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
96/III/2010 2010-06-11 Korzec-Grzegorczyk Iwona Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
97/III/2010 2010-06-11 Ferens Anita wpisanie do rejestru lekarzy OIL
98/III/2010 2010-06-11 PZM Marku Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
99/III/2010 2010-06-11 PPHU TYTAN Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
100/III/2010 2010-06-11 remont WC w klubie lekarza przyjęcie sprawozdania w wykonania remontu pomieszczeń sanitarnych
101/III/2010 2010-06-11 ustalenie miesięcznej wysokości składki wysokość składki członkowskiej w kwocie - 10,- zł - Chwist Wiktoria
102/III/2010 2010-06-11 zwolnienie z obowiązku opłacania składki zwolenie z obowiązku opłacania składki człnkowskiej - Chmielarz Włodzimierz
103/III/2010 2010-06-11 Komisja ds. Etyki poszerzenie składu Komisji ds. Etyki - o dr Romualda Adamka
104/III/2010 2010-06-11 określenie zasad i trybu zwrotu kosztów zwrot zasadniczych kosztów ponoszonych przez członków samorządu - rzecznika i sądu
105/III/2010 2010-06-11 pielęgniarka naczelna WSS w Częstochowie konkurs
106/III/2010 2010-06-11 ordynator oddziału intensywnej terapii dla dzieci WSS w Częstochowie - konkurs
107/III/2010 2010-06-11 ordynator oddziału gruźlicy i chorób płuc MSZ w Częstochowie - konkurs
108/III/2010 2010-06-11 dofinansowanie opłaty wpisowej dla drużyny piłki nożnej III Ogólnopolskie Mistrzostwa Piłki Nożnej Lekarzy

 

Uchwały: 2010-09-10

109/III/2010 2010-09-10 Aneta Gołdyn wpisanie do rejestru lekarzy OIL
110/III/2010 2010-09-10 Iga Tronina-Służalec Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
111/III/2010 2010-09-10 Gabriela Kucharczyk-Rosiak Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
112/III/2010 2010-09-10 Marek Moskal Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
113/III/2010 2010-09-10 Zdzisław Dubnicki Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
114/III/2010 2010-09-10 budżet I-VI/2010 Przyjęcie sprawozdania w wykonania budżetu za I półrocze 2010
115/III/2010 2010-09-10 Będkowska Paulina Skierowanie na staż
116/III/2010 2010-09-10 Tsanakas Dalia Skierowanie na staż
117/III/2010 2010-09-10 Gołyszny Renata Skierowanie na staż
118/III/2010 2010-09-10 Dziok Aleksandra Skierowanie na staż
119/III/2010 2010-09-10 Wilk Malwina Skierowanie na staż
120/III/2010 2010-09-10 Młynarczyk Aleksandra Skierowanie na staż
121/III/2010 2010-09-10 Wójcicka Małgorzata Skierowanie na staż
122/III/2010 2010-09-10 Kubik Dagmara Skierowanie na staż
123/III/2010 2010-09-10 Posmyk Patrycja Skierowanie na staż
124/III/2010 2010-09-10 Przybylska Marta Skierowanie na staż
125/III/2010 2010-09-10 Zjawiona Monika Skierowanie na staż
126/III/2010 2010-09-10 Dziok Łukasz Skierowanie na staż
127/III/2010 2010-09-10 Bednarek Bartłomiej Skierowanie na staż
128/III/2010 2010-09-10 Reterska Karolina Skierowanie na staż
129/III/2010 2010-09-10 Sobociński Jarosław Skierowanie na staż
130/III/2010 2010-09-10 Flak Agata Skierowanie na staż
131/III/2010 2010-09-10 Nesel Ilona Skierowanie na staż
132/III/2010 2010-09-10 Prajs Aleksandra Skierowanie na staż
133/III/2010 2010-09-10 Radosławska Agnieszka Skierowanie na staż
134/III/2010 2010-09-10 Gierat Anna Skierowanie na staż
135/III/2010 2010-09-10 Żaczek Sylwia Skierowanie na staż
136/III/2010 2010-09-10 Krystyna Kaleta Obniżenie kwoty składki - 10,- zł
137/III/2010 2010-09-10 powołanie mediatora Mediator na III kadencję OIL
138/III/2010 2010-09-10 Horyzont Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
139/III/2010 2010-09-10 TYTAN Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
140/III/2010 2010-09-10 OKULUS Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
141/III/2010 2010-09-10 Nie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy lekarzy zatrudnionych w WSS WSS
142/III/2010 2010-09-10 Uzupełnienie listy specjal. do prac w kom. Konkurs
143/III/2010 2010-09-10 pielęgniarka konkurs
144/III/2010 2010-09-10 WSS - Oddział Ginek. Położniczy konkurs
145/III/2010 2010-09-10 WSS - Oddział Chirurgii Ogólnej z P.Urazów Konkurs
146/III/2010 2010-09-10 Przyjęcie rozliczenia remontu pomieszczeń Remont Klubu Lekarza

 

Uchwały: 2010-11-05

147/III/2010 2010-11-05 Ewa Włodarczyk 1 . prawo wykonywania zawodu lekarza
148/III/2010 2010-11-05 Katarzyna Modlińska 1 1 . prawo wykonywania zawodu lekarza
149/III/2010 2010-11-05 Agnieszka Janic 1 1 . prawo wykonywania zawodu lekarza
150/III/2010 2010-11-05 Katarzyna Warzyszyńska 1 1 . prawo wykonywania zawodu lekarza
151/III/2010 2010-11-05 Dagmara Chyrzyńska-Tasarz 11. prawo wykonywania zawodu lekarza
152/III/2010 2010-11-05 Monika Świderek 1 1 . prawo wykonywania zawodu lekarza
153/III/2010 2010-11-05 Magdalena Wojnar 11. prawo wykonywania zawodu lekarza
154/III/2010 2010-11-05 Marzena Binert 1 1 . prawo wykonywania zawodu lekarza
155/III/2010 2010-11-05 Karol Motyl   . 1 1 . prawo wykonywania zawodu lekarza
156/III/2010 2010-11-05 Katarzyna Kazek-Smolnik 1 1 . prawo wykonywania zawodu lekarza
157/III/2010 2010-11-05 Diana Latoszek 1 1 . prawo wykonywania zawodu lekarza
158/III/2010 2010-11-05 Monika Rząsa 1 1 . prawo wykonywania zawodu lekarza
159/III/2010 2010-11-05 Artur Makulec 1 1 . prawo wykonywania zawodu lekarza
160/III/2010 2010-11-05 Marta Baryła 1 1 . prawo wykonywania zawodu lekarza
161/III/2010 2010-11-05 Grzegorz Płachecki skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
162/III/2010 2010-11-05 Grzegorz Celban Zezwolenie na specjalistyczną praktykę lekarską
163/III/2010 2010-11-05 Zdzisław Dubnicki Zezwolenie na indywidualna praktykę lekarską
164/III/2010 2010-11-05 przyjęcie rozliczenia dotacji NIL "Specjalistyczna diagnostyka i leczenie protetyczne"
165/III/2010 2010-11-05 Zatwierdzenie wydawnictwa książki Almanach Lekarzy Częstochowy
166/III/2010 2010-11-05 Pielęgniarka Oddziału Ortopedii i chirurgii WSS konkurs WSS w Częstochowie
167/III/2010 2010-11-05 Pielęgniarka Oddziału Onkologii WSS konkurs WSS w Częstochowie
168/III/2010 2010-11-05 Pielęgniarka Oddziału Psychiatrii WSS konkurs WSS w Częstochowie
169/III/2010 2010-11-05 Pielęgniarka Oddziału Obserwac-Zakaźnego konkurs WSS w Częstochowie
170/III/2010 2010-11-05 Pielęgniarka Oddziału Opieki Paliatywnej konkurs WSS w Częstochowie
171/III/2010 2010-11-05 Pielęgniarka Oddziału Otolaryngologii WSS konkurs WSS w Częstochowie
172/III/2010 2010-11-05 Pielęgniarka Oddziału Anestezjologii i Int. Ter. konkurs SPZOZ w Lublińcu
173/III/2010 2010-11-05 Pielęgniarka Oddziału Pediatrii SP ZOZ konkurs SPZOZ w Lublińcu
174/III/2010 2010-11-05 Iwona Sieja Zezwolenie na indywidualna praktykę lekarską
175/III/2010 2010-11-05 Fundacja "Ratujmy Życie Dzieciom" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
176/III/2010 2010-11-05 Umowa z Ministerstwem Zdrowia Upoważnienie do zawarcia umowy z MZ

 

Uchwały: 2010-12-10

177/III/2010 2010-12-10 Preliminarz posiedzeń ORL na 2011 Terminy ORL
178/III/2010 2010-12-10 Dorota Orman Poszerzenie składu Komisji Bioetycznej
179/III/2010 2010-12-10 25 marca 2011 Zwołanie XIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy - sala sesyjna UM
180/III/2010 2010-12-10 Powołanie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Komitet organizacyjny
181/III/2010 2010-12-10 korekta do budżetu na 2010 r. Korekta do preliminarza na 2010

Uchwały: 2011-02-11

182//III/11 2011-02-11 Goldman Anna Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
183/III/11 2011-02-11 Kulesz Stanisława Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
184/III/11 2011-02-11 Kotusiewicz Dorota Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
185/III/11 2011-02-11 Kłyszewski Krzysztof Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
186/III/11 2011-02-11 Zięba Jarosław Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
187/III/11 2011-02-11 Mamis Katarzyna Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
188/III/11 2011-02-11 Wypych-Radzich Małgorzata Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
189/III/11 2011-02-11 Działańska-Olczyk Małgorzata Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
190/III/11 2011-02-11 Starczewska-Krawczyk Małgorzata Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
191/III/11 2011-02-11 Kotusiewicz Edward Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
192/III/11 2011-02-11 Majchrowski Tomasz Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
193/III/11 2011-02-11 PTP Oddział w Częstochowie Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
194/III/11 2011-02-11 PPHU TYTAN Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
195/III/11 2011-02-11 Potwierdzenie dopełnienia obowiązku dosk. Punkty edukacyjne
196/III/11 2011-02-11 Różycka Małgorzata Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
197/III/11 2011-02-11 Różycka Małgorzata Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
198/III/11 2011-02-11 Ustalenie ceny sprzedaży książki Almanach Cena książki
199/III/11 2011-02-11 Zmiana terminu posiedzenia ORL Zmiana terminu ORL

 

Uchwały: 2011-03-04

200/III/11 2011-03-04 Ordynator O. Reumatologii Konkurs WSS w Częstochowie przy ul. Bialskiej
201/III/11 2011-03-04 Ordynator O. Neurologii z podooddz. Udarowym Konkurs WSS w Częstochowie przy ul. Bialskiej
202/III/11 2011-03-04 Ordynator O. Pediatrii z podooddz. Dziennym Konkurs WSS w Częstochowie przy ul. Bialskiej
203/III/11 2011-03-04 przyjęcie bilansu, r-ku zysków i strat oraz spr. Sprawozdanie budżetowe za 2010 r.
204/III/11 2011-03-04 Przyjęcie preliminarza budżetowego Preliminarz budżetowy na 2011 r.
205/III/11 2011-03-04 Przyjęcie sprawozdania Skarbnika Sprawozdanie Skarbnika ORL za 2010 r.
206/III/11 2011-03-04 Organizacja Obchodów Jubileuszu X-lecia OIL Jubileusz X-Lecia OIL

 

Uchwały: 2011-05-20

207/III/11 2011-05-20 PTS Oddział w Częstochowie Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
208/III/11 2011-05-20 PZM "MARKU" Sp.J. "Bądź ultra nowoczesny-warsztaty" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
209/III/11 2011-05-20 Olga Konstanciak Zwolnienie ze składek na cza określony - nie osiąganie przychodu
210/III/11 2011-05-20 Dominika Kruszyńska Zwolnienie ze składek na cza określony - nie osiąganie przychodu
211/III/11 2011-05-20 Elżbieta Pniak Ustalenie kwoty składki miesięcznej 10,- zł , ponowne podjęcie zatrudnienia - emeryt
212/III/11 2011-05-20 PTP Oddział w Częstochowie Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
213/III/11 2011-05-20 Grzegorz Ogłódek  Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej

 

Uchwały: 2011-07-01

214/III/11 2011-07-01 Jolanta Prusek, Tomasz Prusek Grupowa praktyka lekarska
215/III/11 2011-07-01 Ociepka Jacek Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
216/III/11 2011-07-01 Jasnowska Beata Zezwolenie na indywidualna praktykę lekarską
217/III/11 2011-07-01 Chałaszczyk Agnieszka Ograniczone prawo wykonywania zawodu STAŻ
218/III/11 2011-07-01 Szejn Paulina Ograniczone prawo wykonywania zawodu STAŻ
219/III/11 2011-07-01 Ćwik Marta Ograniczone prawo wykonywania zawodu STAŻ
220/III/11 2011-07-01 Nowak Agata Ograniczone prawo wykonywania zawodu STAŻ
221/III/11 2011-07-01 Sosin Katarzyna Ograniczone prawo wykonywania zawodu STAŻ
222/III/11 2011-07-01 Janik Beata Ograniczone prawo wykonywania zawodu STAŻ
223/III/11 2011-07-01 Tomasz Maciałek Skierowanie na staż
224/III/11 2011-07-01 Staż podyplomowy Zgłoszenie placówek na listę Marszałka
225/III/11 2011-07-01 PZM MARKU S.J. Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
226/III/11 2011-07-01 Mamis Katarzyna Uchylenie uchwały podjętej na wydanie zezwolenia na indywidualną praktykę lekarską
227/III/11 2011-07-01 Klimza Małgorzata Wybór Przewodniczącego Komisji ds. Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów

 

Uchwały: 2011-09-09

228/III/11 2011-09-09 Gaweł Tomasz Ograniczone prawo wykonywania zawodu STAŻ
229/III/11 2011-09-09 Sawicka Małgorzata Ograniczone prawo wykonywania zawodu STAŻ
230/III/11 2011-09-09 Jabłonka Dominika Ograniczone prawo wykonywania zawodu STAŻ
231/III/11 2011-09-09 Mączka-Złotorowicz Paulina Ograniczone prawo wykonywania zawodu STAŻ
232/III/11 2011-09-09 Sejder Magdalena Ograniczone prawo wykonywania zawodu STAŻ
233/III/11 2011-09-09 Sejder Magdalena Skierowanie na staż
234/III/11 2011-09-09 Mączka-Złotorowicz Paulina Skierowanie na staż
235/III/11 2011-09-09 Chałaszczyk Agnieszka Skierowanie na staż
236/III/11 2011-09-09 Ćwik Marta Skierowanie na staż
237/III/11 2011-09-09 Gaweł Tomasz Skierowanie na staż
238/III/11 2011-09-09 Janik Beata Skierowanie na staż
239/III/11 2011-09-09 Nowak Agata Skierowanie na staż
240/III/11 2011-09-09 Jabłonka Dominika Skierowanie na staż
241/III/11 2011-09-09 Tomaszeki Edyta Skierowanie na staż
242/III/11 2011-09-09 Szejn Paulina Skierowanie na staż
243/III/11 2011-09-09 Sawicka Małgorzata Skierowanie na staż
244/III/11 2011-09-09 Sosin Katarzyna Skierowanie na staż
245/III/11 2011-09-09 Socha Joanna Wydanie duplikatu PWZ
246/III/11 2011-09-09 Strzelczyk Aldona Wpisanie lekarza na listę członków OIL - prawo wykonywania zawodu lekarza
247/III/11 2011-09-09 Strzelczyk Aldona Odbycie przeszkolenia wzwiązku z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza
248/III/11 2011-09-09 Reterski Michał Wpisanie lekarza na listę członków OIL - prawo wykonywania zawodu lekarza
249/III/11 2011-09-09 Wiśniewska-Serwecińska Renata Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
250/III/11 2011-09-09 Rychlik Sylwia Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
251/III/11 2011-09-09 Brylka Jolanta Wydanie zezwolenia na indywidualną praktykę lekarską
252/III/11 2011-09-09 Adrianowicz Lidia Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
253/III/11 2011-09-09 Bińczyk-Kowoli Anna Wydanie zezwolenia na indywidualną praktykę lekarską
254/III/11 2011-09-09 Puchalska Barbara Wydanie zezwolenia na grupową praktykę lekarską
255/III/11 2011-09-09 Oddział Ginekologiczno-Położniczy w ZSM Konkurs
256/III/11 2011-09-09 Oddział Neurologii i Udarowy W MSZ ZSM Konkurs
257/III/11 2011-09-09 Oddział Rehabilitacyjny w ZSM Konkurs
258/III/11 2011-09-09 Przełożona Pielęgniarek w Szpitalu "Hutniczym" Konkurs
259/III/11 2011-09-09 Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem ul. Bony Konkurs
260/III/11 2011-09-09 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ZSM Konkurs
261/III/11 2011-09-09 Haras Renata Ustalenie kwoty składki miesięcznej 10,- zł , - emeryt
262/III/11 2011-09-09 Warta Edward Ustalenie kwoty składki miesięcznej 10,- zł , - emeryt
263/III/11 2011-09-09 Banasiak-Papież Elżbieta Zwolnienie ze składek na czas nieokreślony - zaprzestanie wykonywania zawodu
264/III/11 2011-09-09 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I-VI/2011 Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu
265/III/11 2011-09-09 zgłoszenie kandydatów do Odznaczenia Meritus Pro Medicis" przedstawiciele OIL do nagrody "Meritus Pro Medicis"
266/III/11 2011-09-09 Zgłoszenie kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy Kandydaci do Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. Dra W. Biegańskiego
267/III/11 2011-09-09 Zgłoszenie kandydatów do nadania Odznaczenia "Za zasługi dla Samorządu Lekarskiego"    Kandydaci do Odznaczenia "Za zasługi dla Samorządu Lekarskiego"
268/III/11 2011-09-09 Skierowanie sprawy do powołania kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w MSZ do OROZ Skierowanie sprawy do OROZ

 

Uchwały: 2011-10-28

269/III/11 2011-10-28 Fundacja "Ratujmy życie dzieciom" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
270/III/11 2011-10-28 Sochacka-Pietrzyk Joanna Wydanie zezwolenia na indywidualną praktykę lekarską
271/III/11 2011-10-28 Śliwoń Maciej IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
272/III/11 2011-10-28 Gorzelak Przemysław IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
273/III/11 2011-10-28 Karkowska Joanna Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
274/III/11 2011-10-28 Żurek Małgorzata Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
275/III/11 2011-10-28 Bocianowska Magdalena Wydanie zezwolenia na indywidualną praktykę lekarską
276/III/11 2011-10-28 Komisja Bytowa Dokonanie zmiany w Regulaminie Komisji Bytowej ORL w Czestochowie

 

Uchwały: 2011-12-23

277/III/11 2011-12-23 Rudowicz-Pietruszewska Barbara IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
278/III/11 2011-12-23 Zielonka Joanna IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
279/III/11 2011-12-23 Pawełczak-Mielnicka Joanna IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
280/III/11 2011-12-23 Deska Paweł IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
281/III/11 2011-12-23 Boral Mariusz Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
282/III/11 2011-12-23 Siejka-Stochel Magalena IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
283/III/11 2011-12-23 Będkowska Agnieszka IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
284/III/11 2011-12-23 Szymonik Jakub IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
285/III/11 2011-12-23 Wypych Aleksandra IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
286/III/11 2011-12-23 Boral Mariusz IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
287/III/11 2011-12-23 Całus Ewa IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
288/III/11 2011-12-23 Krawczyk Marta IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
289/III/11 2011-12-23 Kidawa Paweł IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
290/III/11 2011-12-23 Zalejska-Kidawa Anna IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
291/III/11 2011-12-23 Będkowska Agnieszka IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
292/III/11 2011-12-23 Krawczyk Marta Wydanie zezwolenia na indywidualną praktykę lekarską
293/III/11 2011-12-23 Całus Ewa Wydanie zezwolenia na indywidualną praktykę lekarską
294/III/11 2011-12-23 Deska Paweł Wydanie zezwolenia na indywidualną praktykę lekarską
295/III/11 2011-12-23 Pietrulewicz Adam IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
296/III/11 2011-12-23 Kulczyńska-Zejler Małgorzata IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
297/III/11 2011-12-23 Punkty edukacyjne Potwierdzenie dopełnienia obowiązku dosk.zaw.
298/III/11 2011-12-23 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
299/III/11 2011-12-23 PZM "MARKU" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
300/III/11 2011-12-23 Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemii Częstochowskiej Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
301/III/11 2011-12-23 Komisja Bioetyczna Zwolnienie z opłaty za wydanie opinii KB do prowadzenia badań naukowych
302/III/11 2011-12-23 Jaszewska-Postawa Joanna Ustalenie kwoty składki członkowskiej "10,- zł"
303/III/11 2011-12-23 Korekta preliminarza budżetu na 2011 r. Przyjęcie korekty w poszczególnych pozycjach budżetu w 2011 r.
304/III/11 2011-12-23 Upoważnienie do zawarcia umowy z MZ umowa z Ministrem Zdrowia
305/III/11 2011-12-23 Ustalenie terminów posiedzeń ORL na 2012 Terminy ORL na 2012
306/III/11 2011-12-23 Zwołanie XIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Termin OZL

 

Uchwały: 2012-02-17

307/III/12 2012-02-17 Ustalenie miejsca XIV OZL Miejsce OZL w dniu 23 marca 2012 r.
308/III/12 2012-02-17 Bold Anna IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
309/III/12 2012-02-17 Romańska Maria IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
310/III/12 2012-02-17 Biernacka Ilona IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
311/III/12 2012-02-17 Reterski Michał IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
312/III/12 2012-02-17 Kielc Agnieszka IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
313/III/12 2012-02-17 Błasiak Jacek Wydanie zezwolenia na indywidualną praktykę lekarską
314/III/12 2012-02-17 Płachecka Gabriela Wydanie zezwolenia na indywidualną praktykę lekarską
315/III/12 2012-02-17 Konieczna Danuta Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
316/III/12 2012-02-17 Strzelczyk Sławomir Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
317/III/12 2012-02-17 Romańska Maria Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
318/III/12 2012-02-17 Kielc Agnieszka Wydanie zezwolenia na indywidualną praktykę lekarską
319/III/12 2012-02-17 Rak Beata Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
320/III/12 2012-02-17 Sobkiewicz Tomasz Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
321/III/12 2012-02-17 Bold Anna Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
322/III/12 2012-02-17 Serwan Paulina Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
323/III/12 2012-02-17 Powołanie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Komitet Organizacyjny Zjazdu
324/III/12 2012-02-17 Przyjęcie Preliminarza Budżetowego na 2012 Preliminarz budżetowy na 2012 r.
325/III/12 2012-02-17 Wyrażenie zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy dr Sławomira Strzelczyka Wypowiedzenie warunków pracy i płacy dr Sławomira Strzelczyka
326/III/12 2012-02-17 Ustalenie terminu Nadzwyczajnej ORL Zwołanie Nadzwyczajnej Rady Lekarskiej
327/III/12 2012-02-17 Polskie Towarzystwo Pediatryczne Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

 

Uchwały: 2012-03-23

328/III/12 2012-03-23 Przyjęcie sprawozdania Skarbnika ORL Sprawozdanie Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej za 2011 r.
329/III/12 2012-03-23 Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu 2011 Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, spraw.
z wyk.budżetu za 2011

 

Uchwały: 2012-04-27

330/III/12 2012-04-27 Wójcik-Grzybowska Dorota IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
331/III/12 2012-04-27 Osiewacz Anna IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
332/III/12 2012-04-27 Czyżewska Małgorzata IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
333/III/12 2012-04-27 Krzyształowicz-Posyłek Anita IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
334/III/12 2012-04-27 Chmiel Bogdan Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
335/III/12 2012-04-27 Wróblewska Danuta Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
336/III/12 2012-04-27 Ślęzak Marta Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
337/III/12 2012-04-27 Posiła Anna Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
338/III/12 2012-04-27 Kowalski Michał Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
339/III/12 2012-04-27 Bruliński Krzysztof Wydanie zezwolenia na specjalistyczną praktykę lekarską
340/III/12 2012-04-27 Wójcik-Grzyb Dorota Uchwała zmieniająca - zezwolenie na indywidualną praktykę lekarską
341/III/12 2012-04-27 Pilarek Sławomir Uchwała zmieniająca - zezwolenie na indywidualną praktykę lekarską
342/III/12 2012-04-27 Osiewacz Anna Uchwała zmieniająca - zezwolenie na indywidualną praktykę lekarską
343/III/12 2012-04-27 Czyżewska Małgorzata Uchwała zmieniająca - zezwolenie na indywidualną praktykę lekarską
344/III/12 2012-04-27 Krzyształowicz-Posyłek Anita Uchwała zmieniająca - zezwolenie na indywidualną praktykę lekarską
345/III/12 2012-04-27 Ślęzak Marta Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
346/III/12 2012-04-27 Ślęzak Marta Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
347/III/12 2012-04-27 Posiła Anna Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
348/III/12 2012-04-27 Osiewacz Anna Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
349/III/12 2012-04-27 Pilarek Sławomir IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
350/III/12 2012-04-27 Polskie Towarzystwo Pediatryczne Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
351/III/12 2012-04-27 PZM MARKU Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
352/III/12 2012-04-27 Kusaj Edyta Skierowanie na staż
353/III/12 2012-04-27 Kusaj Magdalena Skierowanie na staż

 

Uchwały: 29-06-2012

354/III/12 29-06-2012 Potwierdzenie dopełnienia obowiązku dosk. Zaw. Punkty edukacyjne
355/III/12 29-06-2012 Uchwała zmieniająca - praktyki lekarskie Uchwała zmieniająca - zezwolenie na indywidualną praktykę lekarską
356/III/12 29-06-2012 Skreślenie - praktyki lekarskie Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej
357/III/12 29-06-2012 Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską nr 94
358/III/12 29-06-2012 Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską nr 99
359/III/12 29-06-2012 Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską nr 96
360/III/12 29-06-2012 Konkolska Beata Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
361/III/12 29-06-2012 Strzelczyk Aldona Stwierdzenie ukończenia przeszkolenia z powodu przerwy w PWZ
362/III/12 29-06-2012 NZOZ CS Estytecznej PROMED Bociąga S.C. Zgłoszenie podmiotu na listę Marszałka Województwa Śląskiego
363/III/12 29-06-2012 Przedstawiciel ORL do Rady Społecznej Wytypowanie przedstawiciela ORL do Rady Społecznej WSN w Lublińcu

 

Uchwały: 21-09-2012

brak kworum

 

Uchwały: 09-11-2012

364/III/12 09-11-2012 Powołanie Komisji ds. orzekania o niezdolności
lekarza do wykonywania zawodu lub ograniczenia
w wykonywaniu ściśle określonych czynności med..
Komisja ds. .zdrowia lekarza
365/III/12 09-11-2012 Określenie liczby członków rejonu wyborczego
uprawnionych do wyboru jednego delegata
Zatwierdzenie parytetu wyborczego
366/III/12 09-11-2012 Zwołanie XV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Termin XV OZL
367/III/12 09-11-2012 Ustalenie terminów posiedzeń Okręgowej Rady
Lekarskiej w Częstochowie na 2013 r.
Terminy ORL na 2013 r.
368/III/12 09-11-2012 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
369/III/12 09-11-2012 "Ratujmy Życie Dzieciom" Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
370/III/12 09-11-2012 PZM MARKU Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
371/III/12 09-11-2012 Upoważnienie do zawarcia umowy z MZ umowa na przekazanie środków budżetowych na pokrycie kosztów
372/III/12 09-11-2012 Partycypacja kosztów sądowych Ministerstwo Zdrowia

 

Uchwały: 21-12-2012

373/III/12 21-12-2012 Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską nr 94
374/III/12 21-12-2012 Zmieniająca Wpis do rejestru praktyk lekarskich
375/III/12 21-12-2012 Skreślenie Wpis do rejestru praktyk lekarskich
376/III/12 21-12-2012 Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską nr 96
377/III/12 21-12-2012 Galas Natalia Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
378/III/12 21-12-2012 Koniarska Olga Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
379/III/12 21-12-2012 Zawada Aleksandra Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
380/III/12 21-12-2012 Wydanie zezwolenia za praktykę grupową nr 97
381/III/12 21-12-2012 Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską nr 93
382/III/12 21-12-2012 Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską nr 98
383/III/12 21-12-2012 Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia
zawodowego
Punkty edukacyjne
384/III/12 21-12-2012 Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia
zawodowego
Punkty edukacyjne
385/III/12 21-12-2012 Ustalenie i powołanie okręgów wyborczych Wybory
386/III/12 21-12-2012 Korekta preliminarza budżetu na 2012 r. Przyjęcie korekty w poszczególnych pozycjach budżetu w 2012 r.
387/III/12 21-12-2012 Wydanie zezwolenia na praktykę lekarską nr 99

 

Uchwały: 01-02-2013

388/III/13 01-02-2013 Chłądzyński Ryszard Wydanie Duplikatu Prawa Wykonywania Zawodu
389/III/13 01-02-2013 Olender Anna Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
390/III/13 01-02-2013 Cichoń Karol Stwierdzenie ukończenia przeszkolenia z powodu stwierdzenia przerwy wyk. Zawodu
391/III/13 01-02-2013 Słowiński Witalij Skierowanie na staż
392/III/13 01-02-2013 Świątkowska-Flis Beata Wydanie Duplikatu Prawa Wykonywania Zawodu
393/III/13 01-02-2013 Uchwała zmieniająca - praktyki lekarskie Zezwolenie na indywidualną praktykę lekarską
394/III/13 01-02-2013 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  nr 94
395/III/13 01-02-2013 Skreślenie Wpis do rejestru praktyk lekarskich
396/III/13 01-02-2013 Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską nr 93
397/III/13 01-02-2013 W sprawie uchylenia uchwały nr 364/III/12 Powołanie Komisji ds. orzekania oniezdolności do wykonywania zawodu lekarza

 

Uchwały: 15-03-2013

398/III/13 15-03-2013 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
399/III/13 15-03-2013 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego
MARKU
Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
400/III/13 15-03-2013 RAD-MED. Centrum Szkoleniowe S.C. Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
401/III/13 15-03-2013 Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy Punkty edukacyjne
402/III/13 15-03-2013 Zatwierdzenie listy podmiotów uprawnionych
do prowadzenia staży podyplomowych
lekarzy i lekarzy dentystów
Lista podmiotów prowadzona przez Marszałka Województwa Śląskiego
403/III/13 15-03-2013 Zmieniająca wpis do rejestru IPL Zezwolenie na indywidualną praktykę lekarską
404/III/13 15-03-2013 IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  nr 93
405/III/13 15-03-2013 SPL wyłącznie w miejscu wezwania  nr 96
406/III/13 15-03-2013 SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  nr 94
407/III/13 15-03-2013 Wpis do rejestru praktyk lekarskich nr 99
408/III/13 15-03-2013 IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  nr 98
409/III/13 15-03-2013 Wydanie zezwolenia za praktykę grupową nr 97
410/III/13 15-03-2013 Maria Trembecka-Johansen Wydanie Duplikatu Prawa Wykonywania Zawodu
411/III/13 15-03-2013 Powołanie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Komitet Organizacyjny XV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
412/III/13 15-03-2013 W sprawie przyjęcia sprawozdania Skarbnika ORL Sprawozdanie Skarbnika ORL w Częstochowie
413/III/13 15-03-2013 Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu 2012 Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie
414/III/13 15-03-2013 Przyjęcie Preliminarza Budżetowego na 2013 Preliminarz budżetowy na 2013 r.
415/III/13 15-03-2013 Ustalenie liczby delegatów wybieranych w poszczególnych rejonach wyborczych Okręgowa Komisja Wyborcza
416/III/13 15-03-2013 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału
Wewnętrznego ZOZ MSW w Katowicach
Przychodnia w Częstochowie
Konkurs
417/III/13 15-03-2013 zgłoszenie kandydata do Odznaczenia Meritus Pro Medicis" - Leszek Janicki przedstawiciele OIL do nagrody "Meritus Pro Medicis"
418/III/13 15-03-2013 zgłoszenie kandydata do Odznaczenia Meritus Pro Medicis" -Jerzy Baranowski przedstawiciele OIL do nagrody "Meritus Pro Medicis"

 

Uchwały: 17-05-2013

419/III/13 17-05-2013 Ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala
Rejonowego w Kłobucku
Konkurs SR w Kłobucku

 

Uchwały: 28-06-2013

420/III/13 28-06-2013 Dofinansowanie Kom. Sportu - Impreza
Wędkarska - Puchar Polski - dyscyplina
wędkarstwo spławikowe
Dofinansowanie Imprezy Wędkarskiej
421/III/13 28-06-2013 Wydanie specjalnego biuletynu Częstochowskiej Gazety
Lekarskiej w formie elektronicznej
Biuletyn CzGL - forma eletroniczna

 

Uchwały: 13-09-2013

422/III/13 13-09-2013 Upoważnienie do zawarcia umowy z MZ na przekazanie
środków fonansowych na 2013 r.
Ministerstwo Zdrowia
423/III/13 13-09-2013 Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za okres I-VI Wykonanie Budżetu I-VI/2013
424/III/13 13-09-2013 Zwołanie XVI Sprawozdawczo-Wyborczego OZL XVI Sprawozdawczo-Wyborczy OZL 13 grudnia 2013
425/III/13 13-09-2013 Powołanie Komitetu Organizacyjnego XVI SW OZL Komitet Organizacyjny SWOZL
426/III/13 13-09-2013 Przyjęcie rozliczenia dotacji NIL Konferencja Naukowa -
Jubileusz 100-lecia szpitala L. Rydygiera
Rozliczenie dotacji NIL na konferencję naukową
427/III/13 13-09-2013 Przedstawienie propozycji składu Komisji Bioetycznej Skład Komisji Bioetycznej
428/III/13 13-09-2013 Zmiana terminu posiedzenia ORL z 13 grudnia na 28 listopada posiedzenie ORL
429/III/13 13-09-2013 Mańka Jan Ustalenie kwoty składki miesięcznej 10,- zł , - emeryt
430/III/13 13-09-2013 Pasieka Barbara - zaprzestanie wykonywania zawodu Zwolnienie ze składek na czas nieokreślony
431/III/13 13-09-2013 Morawski Grzegorz - zaprzestanie wykonywania zawodu Zwolnienie ze składek na czas określony - bezrobotny
432/III/13 13-09-2013 Placzyńska Ewelina -   zaprzestanie wykonywania zawodu Ustalenie kwoty składki miesięcznej 10,- zł , - renta
433/III/13 13-09-2013 Gajewski Janusz skierowanie na staż podyplomowy lekarza
434/III/13 13-09-2013 Gardas Iwona skierowanie na staż podyplomowy lekarza
435/III/13 13-09-2013 Krawczyk Bartosz skierowanie na staż podyplomowy lekarza
436/III/13 13-09-2013 Kurzelowski Radosław skierowanie na staż podyplomowy lekarza
437/III/13 13-09-2013 Adamkiewicz Mateusz skierowanie na staż podyplomowy lekarza
438/III/13 13-09-2013 Piekarska Marta skierowanie na staż podyplomowy lekarza
439/III/13 13-09-2013 Ślęzak Aleksandra skierowanie na staż podyplomowy lekarza
440/III/13 13-09-2013 Zieliński Robert skierowanie na staż podyplomowy lekarza
441/III/13 13-09-2013 Gwóźdź Robert skierowanie na staż podyplomowy lekarza
442/III/13 13-09-2013 Heluszka Tomasz skierowanie na staż podyplomowy lekarza
443/III/13 13-09-2013 Hajducka Anna skierowanie na staż podyplomowy lekarza
444/III/13 13-09-2013 Nowak Adriana skierowanie na staż podyplomowy lekarza
445/III/13 13-09-2013 Polskie Towarzystwo Pediatryczne Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
446/III/13 13-09-2013 EUROMEDIC Sp. z o.o. Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
447/III/13 13-09-2013 PZM MARKU Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
448/III/13 13-09-2013 Rogalska Justyna SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego nr 94
449/III/13 13-09-2013 Konowski Andrzej zmiana wpisu
450/III/13 13-09-2013 RADMED Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

 

Uchwały: 08-11-2013

451/III/13 08-11-2013 Przyjęcie rozliczenia dotacji NIL Konferencja Naukowa -
" Kliniczne aspekty regeneracji tkanek miękkich przy zastosowaniu osmotycznych ekspanderów tkankowych. Licówki ? od planowania do wizyt kontrolnych . Diagnostyka wysokiej wydajności w celu optymalizacji leczenia zapalenia przyzębia?.
Rozliczenie dotacji NIL na konferencję naukową
452/III/13 08-11-2013 Bik Justyna Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
453/III/13 08-11-2013 Pyrkosz Katarzyna Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
454/III/13 08-11-2013 Socha Magdalena Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
455/III/13 08-11-2013 Chudy Norbert Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
456/III/13 08-11-2013 Filipkowska Małgorzata Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
457/III/13 08-11-2013 Błaszczeć-Kozieł Magdalena Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
458/III/13 08-11-2013 Piasecka-Głowacka Aleksandra Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
459/III/13 08-11-2013 Ostrowski Tomasz Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
460/III/13 08-11-2013 Korbyła Katarzyna Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
461/III/13 08-11-2013 Derejczyk Wioletta Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
462/III/13 08-11-2013 Żurek Justyna Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
463/III/13 08-11-2013 Mączka-Złotorowicz Paulina Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
464/III/13 08-11-2013 Wacławska-Chornomaz Beata Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
465/III/13 08-11-2013 Ledwoń Justyna Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ
466/III/13 08-11-2013 Indywidualna Praktyka Lekarska - wydanie zezwolenia nr 98
467/III/13 08-11-2013 Zmieniająca wpis do rejestru IPL Zezwolenie na indywidualną praktykę lekarską
468/III/13 08-11-2013 Jagielski Marcin - zaprzestanie wykonywania zawodu lekarza Zwolnienie ze składek na czas nieokreślony
469/III/13 08-11-2013 Specjalistyczna Praktyka Lekarska - wydanie zezwolenia nr 99
470/III/13 08-11-2013 PZM MARKU Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
471/III/13 08-11-2013 Fundacja "Ratujmy Życie Dzieciom " Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
472/III/13 08-11-2013 Polskie Stowarzyszenie Znieczulenia Ogólnego w Zabrzu Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

 

end Uchwały: