Stanowska Prezydium ORL

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Częstochowie

z dnia 2 stycznia 2015 r.

w sprawie protestu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

 

                Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie wyraża poparcie dla protestu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, buy kwestionujących narzucane przez Ministerstwo Zdrowia warunki kontraktu.

Prezydium ORL w Częstochowie negatywnie ocenia zmiany funkcjonowania POZ-ów, salve wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia. Podobne stanowisko wyraziła Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie w dniu 7 listopada 2014 r.

Z dezaprobatą przyjmujemy fakt, cialis że zmiany zostały wprowadzone, mimo wielu protestów ze strony środowiska lekarskiego, wyrażanych z wielu apelach i stanowiskach okręgowych rad lekarskich oraz towarzystw naukowych z całej Polski. Uważamy za niedopuszczalne ignorowanie przez ministra zdrowia głosu lekarzy i wprowadzanie rozwiązań obarczonych licznymi wadami organizacyjnymi. Równie naganne jest manipulowanie opinią publiczną poprzez obarczanie winą za zaistniałą sytuację wyłącznie środowisko lekarskie. Uważamy, że w kraju, który ma jeden z najniższych w Europie wskaźników lekarzy na 10.000 mieszkańców, stwierdzenie ministra zdrowia, że ?tylko? 20 % lekarzy nie podpisało umów, świadczy o niefrasobliwości ministra i ignorowaniu faktu niewystarczającej liczby lekarzy w Polsce.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie apeluje do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ o uszanowanie argumentów środowiska lekarskiego i podjęcie merytorycznej dyskusji w celu zażegnania kryzysu, narażającego zdrowie i życie pacjentów.

Prezydium ORL ponawia apel do władz Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie prac wspólnie z samorządem lekarskim i innymi organizacjami lekarskimi nad koniecznymi zmianami w całym systemie ochrony zdrowia, których podstawowym celem winno być zwiększenie finansowania systemu ze środków publicznych.

 

 

  Sekretarz                                                                                         Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                                                        Okręgowej Rady Lekarskie

        w Częstochowie                                                                            w Częstochowie

 

dr n. med. Małgorzata Klimza                                                              Zbigniew Brzezin

 

Stanowisko z dnia 11 października 2013 r.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
w sprawie protestu lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa i opieki nad pacjentem

 


    Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w związku z wypowiedzeniami umów o pracę blisko połowy lekarzy zatrudnionych w szpitalu, malady w tym prawie wszystkich specjalistów z oddziałów będących niezbędnymi dla funkcjonowania placówki.


Sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym była przedmiotem troski częstochowskiego samorządu lekarskiego i była omawiana wielokrotnie na okręgowych zjazdach lekarzy, medicine w których uczestniczyły władze województwa śląskiego i dyrektorzy szpitala.


Zarząd województwa śląskiego był wielokrotnie informowany o trudnej sytuacji i problemach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, które miały i mają wpływ na funkcjonowanie jednostki, i mogą zagrażać życiu i zdrowiu pacjentów szpitala oraz regionu częstochowskiego.


Obecna sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym została w części sprowokowana przez zarząd województwa oraz dyrektorów naczelnych szpitala, którzy powoływali członków zarządu placówki, wcześniej  wielokrotnie wchodzących w konflikty z pracownikami ochrony zdrowia w innych jednostkach.


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej docenia i popiera fakt wystąpienia lekarzy w celu poprawy warunków wykonywania zawodu i bezpieczeństwa pacjentów. Taka zdeterminowana postawa lekarzy zasługuje na szacunek i wsparcie ze strony środowiska.


Prezydium ORL nie zgadza się z wypowiedziami marszałka województwa śląskiego i dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego udzielonymi w mediach, że szpital który w ciągu roku hospitalizuje ok. 50 tys. pacjentów i przyjmuje wielokrotnie więcej pacjentów w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, jest ?sprawą lokalną? i może być zastąpiony przez inne placówki ochrony zdrowia w regionie.


Prezydium uważa, że podejmowanie pracy w miejsce zwalniających się pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przez innych lekarzy, będzie zasługiwało na dezaprobatę środowiska i zostanie uznane za nieetyczne.


Prezydium informuje, że będzie stale monitorowało i rejestrowało wydarzenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym i jednocześnie zgłasza pełną gotowość do mediacji i pomocy w zaistniałej sytuacji.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Częstochowie

dr n. med. Małgorzata Klimza

 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

w Częstochowie

lek. Mariusz Malicki