Praktyka Lekarska

Wnioski w formie elektronicznej - od 1 kwietnia 2013 r.

 Jak po 1 kwietnia 2013 r. zarejestrować praktykę lekarską, there dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktykę z rejestru?

1.Założyć konto na stronie RPWDL w zakładce "Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów/Aplikacja dla Praktyk Zawodowych"

2. Uzyskać uprawnienia do pełnego korzystania z systemu. W tym celu wypełniamy wniosek o nadanie uprawnień. Wniosek należy wydrukować i podpisać własnoręcznie a następnie wysłać do Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie drogą pocztową lub osobiście bądź zeskanowany wysłać na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Można dokonywać zmian w swojej księdze rejestrowej. Wypełnione wnioski należy podpisać profilem zaufanym ePUAP i wysyłć. Należy pamiętać, ailment aby do wniosku elektronicznego (zakładka załączniki) załączyć zeskanowane dokumenty.

4.Weryfikacja wniosku przez OIL w Częstochowie.
UWAGA! 
Odesłany wniosek będzie znajdował się w zakładce: wnioski zwrócone, ailment natomiast w zakładce dokumenty będzie podana przyczyna zwrotu wniosku. Najczęściej występujące nieprawidłowości powodujące zwrócenie wniosku to: brak podpisu elektronicznego np. ePUAP, brak załączonych dokumentów, niepoprawne nazwy przedsiębiorstw podmiotów leczniczych (często mylnie wpisywana jest nazwa podmiotu leczniczego), brak wypełnionych pól np. mail, telefon, adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, polisa ubezpieczeniowa.

Przypominamy, że działalność w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania  od 1 stycznia 2013 r. nie może być wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (tj. min. ZOZ-ach, NZOZ-ach, SPZOZ-ach), do tego służy praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. W przypadku gdy w ramach praktyk stacjonarnych wykonywane są świadczenia na podstawie umów cywilno-prawnych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, to każde takie miejsce należy wpisać do księgi rejestrowej praktyki.

Księga rejestrowa jest dostępna na stronie rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem:

http://www.rpwdl.csioz.gov.pl

w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów - Wyszukiwarka

W przypadku korzystania z wyszukiwarki zaawansowanej należny wybrać organ rejestrujący:

Okręgowa Izba lekarska w Częstochowie i podać nazwisko (najlepiej bez imienia) lub numer prawa wykonywania zawodu.

Wniosek o nadanie uprawnienia do ksiąg rejestrowych lub poprzez stronę http://www.rpwdl.csioz.gov.pl

----------------------------------------------------------------------

 Formalności związane z wydaniem zaświadczeń o wpisie do rejestru indywidualnej, specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej można załatwić w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.

Jednostką odpowiedzialną jest Komisja  ds. Praktyk Prywatnych. Przewodniczącą Komisji jest lek. dent.  Danuta Sobkiewicz.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2011r. ustawy o działalności leczniczej lekarz powinien dostosować praktykę w tym pomieszczenia do jej wymogów oraz powinien sprawdzić czy spełnia warunki wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W przypadku stwierdzenia przez lekarza, że pomieszczenie nie spełnia wymagań ustawy i rozporządzenia,  winien  dostosować pomieszczenia i urządzenia do  wymagań zgodnie z programem dostosowania do dnia 31 grudnia 2016r.

Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła obowiązek sporządzenia regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej. Regulamin powinien zawierać informacje:

nazwisko i imię lekarza
cele i zadania działalności leczniczej
rodzaj działalności leczniczej
zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określonej w art.28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych
organizacja prowadzenia praktyki
Lekarze prowadzący praktykę lekarską wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są obowiązani zawrzeć umowę ubezpieczenia OC a dokument ubezpieczenia (polisę ) przekazać w terminie 7 dni od zawarcia umowy do Izby.

24 stycznia 2022 r. opublikowano w Monitorze Polskim Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2021 r., czyli kwotę, od której wylicza się opłatę za wpis do rejestru lub zmianę w rejestrze praktyk.

Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi - 149 zł

Opłata za zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 74,50 zł.

Za całkowite wykreślenie praktyki opłaty nie pobiera się.

Opłaty reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (art.105 ust.1 pkt.1 i art.105 ust.2 Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654).Opłaty związane z rejestracją praktyki należy wpłacać na konto:


Okręgowa Izba Lekarska, ul. Gen. Józefa Zajączka 5, 42-200 Częstochowa Rachunek bankowy 

Nr rachunku bankowego:
mBank  S.A. 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001Rejestracja praktyk

I. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej / indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.

 1. Wydruk potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

2. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

3. Dokumenty potwierdzające prawo lekarza / lekarza dentysty - do korzystania z pomieszczenia, w którym ma być wykonywana praktyka lekarska (akt własności, umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia).

4. Aktualna opinia organu sanitarnego wydana na gabinet ( nie na ZOZ)

5. Umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie sterylizacji (w przypadku gdy pomieszczenie nie jest wyposażone w sprzęt do sterylizacji /autoklaw/ a lekarz ma zamiar udzielać świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji) i utylizacji odpadów.

6. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza z ostatnich 5 lat ? np. zaświadczenie z zakładu pracy.

7. W przypadku grupowej praktyki oprócz dokumentów /pkt..2,3,4,5,6,7/ wymagana jest umowa spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej

8. Kopia polisy OC

9. Potwierdzenie dokonanej wpłaty.

II. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej / indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania.

1. Wydruk potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej .

2. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

3.Dokumenty potwierdzające prawo lekarza do korzystania z pomieszczenia w którym będą przyjmowane wezwania, będzie przechowywana dokumentacja medyczna produkty lecznicze, narzędzia, sprzęt medyczny wymagający sterylizacji (akt własności lub xero z dowodu osobistego lub umowa najmu)

4. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza z ostatnich 5 lat ? np. zaświadczenie z zakładu pracy.

5. Kopia polisy OC

6. Potwierdzenie dokonanej wpłaty

III. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego/ indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.  

1. Wydruk potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej .

2. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

3. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza z ostatnich 5 lat ? np. zaświadczenie z zakładu pracy.

4. Kopia polisy OC

5. Potwierdzenie dokonanej wpłaty

IV. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie grupowej praktyki lekarskiej.

1. Umowa spółki cywilnej (kopia) ? oryginał do wglądu lub wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla spółki partnerskiej lub spółki jawnej

2. Wydruk potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

2. Aktualna opinia organu sanitarnego wydana na gabinet/ ty dla grupowej praktyki lekarskiej

4. Umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie sterylizacji (w przypadku gdy pomieszczenie nie jest wyposażone w sprzęt do sterylizacji /autoklaw/ a lekarz ma zamiar udzielać świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji) i umowę o utylizacji odpadów.

4. Dokumenty potwierdzające prawo spółki do korzystania z pomieszczeń , w których będą udzielane świadczenia zdrowotne i będzie przechowywana dokumentacja medyczna (akt własności, umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia).

5. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza/ lekarza dentysty z ostatnich 5 lat dotyczące każdego wspólnika spółki ? np. umowa o pracę, zaświadczenie z zakładu pracy.

6. Kopia polisy OC wydana dla każdego wspólnika

7. Potwierdzenie dokonanej wpłaty

8. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  

V. Zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Lekarz /lekarze prowadzący prywatną praktykę powiadamiają na piśmie okręgową radę lekarską o zmianach dotyczących danych wpisanych do rejestru tej praktyki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dokonania zmiany.
Informują o zmianach dotyczących:

- adresu praktyki i adresu miejsca jej wykonywania albo udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej,
- numeru telefonu, numeru faksu i poczty elektronicznej
- adresu miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, narzędzi i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji, w odniesieniu do praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania,
- rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki wykonywanej w danym pomieszczeniu lub wyłącznie w miejscu wezwania,
- decyzji organu sanitarnego.

 Księga rejestrowa jest dostępna na stronie rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem: http://www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów - Wyszukiwarka

W przypadku korzystania z wyszukiwarki zaawansowanej należny wybrać organ rejestrujący: Okręgowa Izba lekarska w Częstochowie i podać nazwisko lub numer prawa wykonywania zawodu.

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30