Zadania Okręgowego Sądu Lekarskiego

 Zadania Okręgowego Sądu Lekarskiego
    rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy w trybie art. 53 ustawy o izbach lekarskich;
    rozpatruje zażalenia na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego;
    rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
    składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z  działalności;
    dokonuje spośród członków tego sądu wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego.

Okręgowy Sąd Lekarski orzeka w składzie trzyosobowym.
Sąd lekarski może orzekać następujące kary:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat
5) ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat;
6) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat;
7) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Od orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem sądu lekarskiego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Członkowie sądów lekarskich w zakresie orzekania podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa.

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30