Zmiana wysokości składki członkowskiej od 1 stycznia 2023 roku !

zgodnie z Uchwałą Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 05 września 2014 r.
zmienionej Uchwałą Nr 38/22/IX NRL z dnia 21 października 2022r.
Uchwałą Nr 60/22/IX NRL z dnia 16 grudnia 2022 r.

OIL w Częstochowie informuje, od 1 stycznia 2023 roku zmienia się wysokość składki członkowskiej:
    120 zł – podstawowa kwota składek obowiązująca lekarza i lekarza dentystę.
    60 zł – kwota składek obowiązująca lekarzy (stażystów) i lekarzy dentystów (stażystów) posiadających prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu.


W uzasadnionych przypadkach ORL w Częstochowie może zwolnić lekarza z obowiązku opłacania składki w wysokości połowy jej podstawowego wymiaru lub w całości. Zwolnienie następuje na z góry określony czas.
Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem, osobiście lub za pośrednictwem pracodawcy.
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:
    -Ukończył 70 lat.
    -Został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.
    -Złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych – zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów.
Lekarz korzystający ze zwolnienia opłacania składki ma obowiązek niezwłocznie powiadomić ORL w Częstochowie o osiąganiu przychodów oraz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód.
Lekarz, który przed dniem 1 stycznia 2015 roku miał ustaloną miesięczną wysokość składki na 10 zł opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki – czyli do ukończenia 70 roku życia


Podstawy prawne:

Uchwała Nr 38/22/IX NRL
z dnia 21 października 2022r.
Uchwała Nr 60/22/IX NRL
z dnia 16 grudnia 2022r.
Obwieszczenie Prezesa NRL
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały nr 27/14/VII NRL
z dnia 5 września 2014r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej.
 

 

 

 

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30