Nabór lekarzy do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będący zespołem II instancji właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń wydanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności działające na terytorium województwa śląskiego, poszukuje do składu przede wszystkim lekarzy posiadających specjalizację, co najmniej pierwszego stopnia z zakresu:
• Pediatrii.
Miejscem realizacji zadania jest Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach, ul. Powstańców 41 a (od poniedziałku do piątku - w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie z lekarzem).

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach poszukuje do składu lekarzy specjalistów lub lekarzy posiadających specjalizację, co najmniej I stopnia, w następujących dziedzinach medycyny:
•    pediatrii,
•    psychiatrii,
•    psychiatrii dzieci i młodzieży,
•    otolaryngologii
•    chorób wewnętrznych,
•    chorób płuc lub alergologii,
•    neurologii.
Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2021 r. poz. 857) członków wojewódzkiego zespołu powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek przewodniczącego wojewódzkiego zespołu. Powołanie następuje zarządzeniem wojewody tj. aktem normatywnym.


MIEJSCE REALIZACJI ZADAŃ:
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a (od poniedziałku do piątku - w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie z lekarzem).
ZAKRES REALIZOWANYCH ZADAŃ:
Podstawowym zadaniem lekarza - członka Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest:
•    wstępna weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej, o której mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w zakresie jej kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia, w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 5,
•    określenie specjalności przewodniczącego składu orzekającego - lekarza specjalisty lub lekarza posiadającego specjalizację co najmniej I stopnia, w szczególności w następujących dziedzinach medycyny: chorobach wewnętrznych, pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, okulistyce i otolaryngologii.
•    udział w posiedzeniach składów orzekających zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia - w trakcie posiedzenia składu orzekającego,
•    wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
•    udzielanie konsultacji specjalistycznych w zakresie swojej specjalności na wniosek lekarza - przewodniczącego innego składu orzekającego.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
•    prawo wykonywania zawodu lekarza,
•    specjalizacja, co najmniej pierwszego stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
•    odbycie dwudniowego szkolenia organizowanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (ewentualnie przedłożenie ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych),
DOKUMENTY WYMAGANE:
•    CV,
•    dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim,
•    dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza przyznany przez okręgową radę lekarską,
•    dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji, co najmniej pierwszego stopnia lub tytułu specjalisty przez lekarza
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Miejsce składania dokumentów (za pośrednictwem poczty lub osobiście):
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a z dopiskiem „Nabór członków Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim".
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 207 78 14 / 32 207 78 73

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31